بازگردانی تنظیمات Microsoft Edge به حالت اولیه برای حل مشکلات مرورگر