آموزش به دست آوردن طول رشته در بچ اسکریپت

گاهی اوقات نیاز است که بدانیم یک رشته از چند کاراکتر تشکیل شده است. برای مثال اگر رشته‌ای با مقدار FuLLKade.COM داشته باشیم، این رشته متشکل از 12 کاراکتر می‌باشد؛ اما قصد داریم تا همین عدد را با استفاده از نوشتن کد به‌دست آوریم.

متاسفانه انجام چنین کاری در بچ اسکریپت داس کار چندان ساده‌ای نیست. تابعی برای انجام آن تعریف نشده است و ما نیاز داریم که خودمان چنین چیزی را تعریف کنیم.

مراحل کار

در ابتدا کد زیر را در نظر بگیرید:

@ECHO off

SET domain=FuLLKade.COM
CALL :strLength domain domainLength
ECHO Domains length is %domainLength%.
PAUSE

:strLength
SETLOCAL enabledelayedexpansion

:strLength_loop
IF NOT "!%1:~%len%!"=="" SET /A len+=1 & GOTO :strLength_loop
(ENDLOCAL & SET %2=%len%)

در کد بالا، ابتدا متغیر رشته‌ای domain با یک مقدار مشخصی تعریف شده است. سپس با استفاده از CALL، گفته‌ایم که کد موجود در بلاک :strLen با ورودی‌های domain و domainLength فراخانی شود. domain که همان رشته‌ی مورد نظر است که قصد داریم طول آن را بدست آوریم، و domainLength یک نام دلخواه است تا خروجی درون آن قرار بگیرد.

بلاک strLen که در ادامه نوشته شده است، شامل خطوطی می‌باشد که با استفاده از goto، به پردازش طول رشته پرداخته است. البته روش‌های دیگری نیز برای بدست آوردن طول رشته وجود دارد؛ اما این روش ساده‌تر است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک