ضمایر ملکی در انگلیسی (Possessive Pronouns)

ضمایر ملکی در انگلیسی (Possessive Pronouns)

قبلا به «صفات ملکی» پرداختیم؛ بنابراین در ابتدا توضیحات مربوط به آن را خوانده و سپس این مطلب را ادامه دهید.

ضمیر ملکی
ضمیر ملکی (Possessive Pronoun)، همانند صفت ملکی است؛ با این تفاوت که به‌تنهایی آمده و به‌عبارتی، به‌جای اسم می‌نشنید. بنابراین، دیگر لازم نیست که بعد از آن یک اسم یا گروه اسمی بیاید.

همانطور که می‌دانید، صفت ملکی، صفتی بود که به‌همراه اسم یا گروه اسمی آمده و مالکیت آن را مشخص می‌کرد. اما اکنون ضمیر ملکی، به اسم نیازی نداشته و خود به‌تهایی آمده و ‌علاوه‌بر اشاره به اسم، مالکیت را نیز مشخص می‌کند. بیایید ابتدا در فارسی این را بیاموزیم. بنابراین فرض کنید که یک کتابی وجود داشته و قصد داریم تا مالکیت آن را با استفاده از ضمایر ملکی نشان دهیم:

«از روی میز یک لیوان بردار؛ ولی مال من را برندار.» اگر این را با صفت ملکی می‌گفتیم: «…؛ ولی لیوانِ من را برندار.»

حالت اول حالت دوم
مالِ من مالَم
مالِ تو مالِت
مالِ او مالِش
مالِ ما مالِمان
مالِ شما مالِتان
مالِ آن‌ها مالِشان

همانطور که می‌بینید، در فارسی ضمایر ملکی با ترکیب واژه‌ی «مالِ» + ضمایر فاعلی به‌وجود می‌آیند. که البته حالت دومی نیز همانند صفات ملکی برای آن وجود دارد.

ضمایر ملکی در انگلیسی

در ادامه، ضمایر ملکی در زبان انگلیسی را ذکر کردیم:

اول شخص مفرد mine
دوم شخص مفرد yours
سوم شخص مفرد (مذکر) his
سوم شخص مفرد (مونث) hers
سوم شخص مفرد (خنثی) its
اول شخص جمع ours
دوم شخص جمع yours
سوم شخص جمع theirs
نکته
شاید این نکته در جای دیگری ذکر نشده باشد، اما چیزی که بایستی به آن دقت کنید تا ضمایر ملکی را هیچوقت فراموش نکنید، این است که این ضمایر، با اضافه‌کردن یک s به انتهای صفات ملکی خود به‌وجود می‌آیند. البته به‌جز my که به mine تبدیل شده است. همچنین موارد his و its چون از قبل s در انتهای خود دارند، دیگر ثابت باقی مانده‌اند.

حالا بیایید چند مثال داشته باشیم:

با استفاده از ضمایر ملکی، در واقع می‌توان به‌جای آنکه با صفت ملکی بگوییم my car، تنها بگوییم mine!

A: Is that Hadi’s car?
آیا این ماشین هادیه؟ (صفت ملکی استفاده شده)
B: No, it’s mine.
نچ، اون ماشین منه
Whose car is this? Is it your car?
این ماشین کیه؟ ماشین شماست؟ (صفت ملکی)
Whose coat is this? Is it yours?
این ماشین کیه؟ آیا مال شماست؟ (ضمیر ملکی)
Hadi is one of my friends.
هادی یکی از دوستای منه (با صفت ملکی گفته شده)
Hadi is a friend of mine.
هادی دوست منه
نکته: خیلی مسخره میشه اگه بگیم هادی یکی از دوستای هادیه! انگار یه هادی دیگه وجود داره که هادی جدیده دوست اونه
I am one of Hadi’s friends.
برچسب‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک