صفات ملکی در انگلیسی (Possessive Adjectives)

صفات ملکی در انگلیسی (Possessive Adjectives)
صفت ملکی
صفت ملکی (Possessive Adjective)، صفتی است که مالکیت یک اسم یا گروه اسمی را نشان می‌دهد. یعنی آنکه مشخص می‌کند که یک چیز یا شخص، به چه‌کسی یا چه چیزی تعلق داشته و متعلق به آن است؛ به‌عبارتی، چه‌کسی مالک آن یا آن‌ها است.

همانطور که می‌دانید، صفت قبل از اسم می‌آید؛ بنابراین انتظار می‌رود که صفات ملکی نیز قبل از اسم بیایند. بیایید ابتدا در فارسی این را بیاموزیم. بنابراین فرض کنید که یک کتابی وجود داشته و قصد داریم تا مالکیت آن را با استفاده از صفات ملکی نشان دهیم:

«کتابِ من را از روی میز بردار.» یا «کتابَم را از روی میز بردار.»

حالت اول حالت دوم
کتابِ من کتابَم
کتابِ تو کتابَت
کتابِ او کتابَش
کتابِ ما کتابِمان
کتابِ شما کتابِتان
کتابِ آن‌ها کتابِشان

همانطور که می‌دانید، در فارسی صفت بعد از اسم می‌آید. برای مثال، گلِ زیبا. در اینجا زیبا صفتی است که بعد از اسم گل آمده و همچنین یک کسره‌ی ــِ نیز وجود دارد؛ که بعد از آن صفت نوشته می‌شود. در فارسی، صفت ملکی که بعد از اسم می‌آید، دقیقا همان ضمایر فاعلی (من/تو/او/ما/شما/آن‌ها) هستند؛ اما در انگلیسی این‌چنین نبوده و صفات ملکی برای خود واژگان مجزایی دارند. البته روش دیگری نیز در فارسی وجود دارد که آن را در ستون حالت دوم نوشتیم و در اینجا از همان ضمایر فاعلی استفاده نشده و برای خود واژگان جدایی دارد.

صفات ملکی در انگلیسی

همانطور که گفته شد، در زبان انگلیسی، صفات ملکی برای خود واژگان جدایی داشته و همان ضمایر فاعلی نیستند. در ادامه، صفات ملکی در زبان انگلیسی را ذکر کردیم:

اول شخص مفرد my
دوم شخص مفرد your
سوم شخص مفرد (مذکر) his
سوم شخص مفرد (مونث) her
سوم شخص مفرد (خنثی) its
اول شخص جمع our
دوم شخص جمع your
سوم شخص جمع their

حالا بیایید چند مثال داشته باشیم:

My cat is white.
گربه من سفیده
that is your green pen.
اون خودکار سبز توعه
That’s our house.
اون خونه‌ی ماست
My car is very old.
ماشین من خیلی قدیمیه
My mother is a doctor.
مادرم یه دکتره
She’s washing her hair.
اون داره موهاشو میشوره
I need to clean my teeth.
من باید دندونامو تمیز کنم

s مالکیت

فرض کنید به‌‌جای گفتن «کتابِ او»، بخواهیم بگوییم «کتابِ هادی» که هادی در اینجا سوم شخص مفرد است. در چنین شرایطی که قصد استفاده از نام شخص را داشته باشیم، در زبان فارسی فقط کافیست تا به‌جای او (سوم شخص مفرد)، نام آن شخص را بنویسیم. ولی اگر بخواهیم این کار را در زبان انگلیسی انجام دهیم، بایستی به‌جای his و hers، از اضافه‌کردن یک علامت apostrophe یا همان ( ‘ ) و بعد از آن یک حرف s به انتهای اسم استفاده کنیم. برای مثال:

Hadi’s cat
گربه هادی
Ali’s red pen
خودکار قرمز علی

در اینجا که اسم به‌همراه s مالکیت آمده، هم مشخص است که در حال بیان مالکیت آن چیز یا چیزها بوده و هم آنکه سوم شخص بودن و جنسیت آن را نشان می‌دهد؛ چراکه از روی اسم می‌توان فهمید که جنسیت طرف چیست.

نکته
تمامی اصول تلفظی که برای s جمع در «Plural Nouns» ذکر شد، در مورد مدل بالا نیز صدق می‌کند.
برچسب‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک