وند در زبان انگلیسی (پیشوند و پسوند)

وند در زبان انگلیسی (پیشوند و پسوند)
وند
وَند (Affix با تلفظ: /əˈfɪks/)، تکواژ وابسته‌ای است که با افزوده شدن به آغاز، پایان و میان واژه‌ها، واژه‌های نوینی پدیدمی‌آورد. به‌عبارتی ساده‌تر، وند یک یا چند حرف است که به ابتدا و یا انتهای یک واژه اضافه می‌شود تا واژه‌ی جدیدی ساخته شود.

با استفاده از وندها می‌توان هم‌خانواده‌های یک واژه را ساخت؛ برای مثال یک اسم، صفت، قید و …! وندها به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ یا به‌ابتدای واژه می‌چسبند (پیشوند) و یا به انتهای آن (پسوند). با دانستن این پسوندها و پیشوندها، می‌توان به‌راحتی نوع واژه (فعل، صفت و …) را تشخیص داده و همچنین لعات بیشتری را یاد گرفت.

پیشوند (prefix)

پیشوند (prefix با تلفظ: /ˈpriː.fɪks/): وندی که به‌ابتدای یک واژه می‌چسبد.

 • مثال در فارسی:
  پیشوند «با» اگر به‌ابتدای واژه‌ای بچسبد، مفهوم دارندگی چیزی را می‌رساند؛ مثل:
  – باخرد    ← کسی که خرد دارد
  – باوجدان ← کسی که وجدان دارد
  – باآزرم
  پیشوند «بی»، برای رساندن مفهوم نادارندگی چیزی است و به‌هرواژه‌ای بچسبد، به‌آن یک بار منفی داده و مفهوم «بدون» را می‌رساند؛ مثل:
  – بی‌خرد     ← کسی‌که خرد ندارد
  – بی‌ادب     ← کسی‌که ادب ندارد
  – بی‌کار      ← کسی‌که کار ندارد
  – بی‌پول     ← کسی‌که پول ندارد
  – بی‌معرفت ← کسی‌که معرفت ندارد
 • مثال در انگلیسی:
  پیشوند im برای ساخت صفتی است که بار منفی دارد؛ مثل:
  – possigble یعنی ممکن ولی impossible یعنی غیر ممکن

لیست پیشوندها + مثال

مثال پیشوند
anti-government (ضد دولت)
anti-racist (ضد نژادپرستی)
anti-war (ضد جنگ)
anti-
against/opposed to
ضد/مخالف
autobiography (خودزیستنامه-نگارش شرح زندگی شخصی بوسیلهء خود او)
automobile (خودرو)
auto-
self
classify (دسته‌بندی‌کردن/رده‌بندی‌کردن/طبقه‌بندی‌کردن) → de-classify (تنزل دسته‌بندی)
contaminate (آلوده‌کردن) → decontaminate (از آلودگی مبرا کردن/ضدعفونی‌کردن)
active (فعال‌کردن) → deactive (غیرفعال‌کردن)
motivate (ایحاد انگیزه/انگیختن) → demotivate (بی‌انگیزه‌کردن)
de-
reverse or change
برعکس‌کردن یا تغییردادن
agree (موافق‌بودن) → disagree (مخالف‌بودن)
pleasure (لذت/خوشی) → displeasure (ناخوشنودی)
qualify (واجد شرایط شدن/شایسته‌دانستن) → disqualify (رد صلاحیت‌کردن/شایسته‌ندانستن)
dis-
reverse or remove
برعکس‌کردن یا برداشتن (زدودن)
grade (درجه/نمره/رتبه/پایه/طبقه/مرحله) → downgrade (خلع‌درجه/کم‌ارزش‌کردن)
hearted (قلبا) → downhearted (دلشکسته/افسرده)
load (بار/محموله) → download (بارگیری)
down-
reduce or lower
کم‌کردن یا پایین‌آوردن
ordinary (معمولی/عادی) → extraordinary (خارق‌العاده)
terrestrial (زمینی/خاکی/دنیوی) → extraterrestrial (فرازمینی)
extra-
beyond
فراتر
active (فعال) hyperactive → (پیش‌فعال/دارای‌فعالیت‌بیش‌ازاندازه)
tension (تنش/کشش/فشار/تشنج) → hypertension (فشارخون/افزایش فشار خون)
hyper-
extreme
مفرط
بی‌نهایت
illegal (غیرمجاز)
impossible (غیرممکن)
insecure (ناامن)
irregular (بی‌رویه)
il-, im-, in-, ir-
not
بدونِ
interactive
international
inter-
between
megabyte
mega-deal
megaton
mega-
very big, important
midday
midnight
mid-October
mid-
middle
misaligned
mislead
misspelt
mis-
incorrectly, badly
non-payment
non-smoking
non-
not
overcook
overcharge
overrate
over-
too much
outdo
out-perform
outrun
out-
go beyond
post-election
post-war
post-
after
prehistoric
pre-war
pre-
before
pro-communist
pro-democracy
pro-
in favour of
reconsider
redo
rewrite
re-
again
semicircle
semi-retired
semi-
half
submarine
sub-Saharan
sub-
under, below
super-hero
supermodel
super-
above, beyond
television
telepathic
tele-
at a distance
transatlantic
transfer
trans-
across
ultra-compact
ultrasound
ultra-
extremely
undo
unpack
unhappy
un-
remove, reverse, not
undercook
underestimate
under-
less than, beneath
upgrade
uphill
up-
make or move higher

پسوند (suffix)

پسوند (suffix با تلفظ: /ˈsʌf.ɪks/): وندی که به‌انتهای یک واژه می‌چسبد.

 • مثال در فارسی:
  پسوند «کده» اگر به‌انتهای واژه‌ای بچسبد، اسم مکان می‌سازد؛ مثل:
  – دانشکده
  – پژوهشکده
  – هنرکده
  – و حتی فول‌کده! 😀
  پسوند گاه نیز به‌اینصورت بوده و یک واژه را به‌اسم مکان تبدیل می‌کند؛ مثل:
  – دانشگاه   → جا یا مکانی برای کسب دانش
  – آزمایشگاه → جا یا مکانی برای انجام یک آزمایش
  – بازداشتگاه
  – پرورشگاه
 • مثال در انگلیسی:
  پسوند er برای ساخت اسم فاعل به‌کار می‌رود؛ مثل:
  play یعنی بازی کردن ولی player یعنی کسی که بازی می‌کند (بازیکن، بازی‌کننده)

پسوند‌های اسم‌ساز

فعل به اسم:

مثال پسوند
bag → baggage
break → breakage
marry → marriage
pack → package
pass → passage
post → postage
-age
عمل
حالت
arrive → arrival
approve → approval
deny → denial
dismiss → dismissal
propose → proposal
refuse → refusal


نکته: اگر یک e در انتهای واژه وجود داشته باشد، حذف می‌شود.

-al
وضعیت
کیفیت
accept → acceptance
attend → attendance
exist → existence
insure → insurance
prefer → preference
refer → reference
-ance / -ence
عمل
حالت
وضعیت
کیفیت
assist → assistant
attend → attendant
correspond → correspondent
inform → informant
preside → president
reside → resident
-ant / -ent
شخص
وسیله
عامل
beg → beggar
burgle → burglar
lie → liar
registrate → registrar
-ar
شخصی که کاری را می‌کند
declare → declaration
educate → education
eliminate → elimination
combine → combination
immigrate → immigration
inform → information
-ation / -tion
عمل یا حالت نتیجه
appoint → appointee
attend → attendee
divorce¹ → divorcée (V/N)
license → licensee (V/N)
pay → payee
trust → trustee
-ee
شخص
وسیله
گیربنده عمل
advertise → advertiser
believe → believer
build → builder
buy → buyer
call → caller
interpret → interpreter
keep → keeper
listen → listener
pitch → pitcher
-er
شخصی که کاری را می‌کند
bake → bakery
brave (Adj) → bravery
brew → brewery
cream → creamery
machine (N) → machinery
slave (N) → slavery
-ery
یک تجارت یا کسب‌وکار
یک رفتار
یک وضعیت
bless → blessing
end → ending
feed → feeding
land → landing
seat → seating
write → writing
-ing
عمل
حالت
روند
machine (V) → machinist
touz → tourist
type → typist
-ist
شخصی که عادت دارد
agree → agreement
argue → argument
employ → employment
govern → government
pay → payment
punish → punishment
-ment
حالت
عمل
وضعیت
act → actor
collect → collector
dictate → dictator
direct → director
instruct → instructor
legislate → legislator
navigate → navigator
sail → sailor
spectate → spectator
-or
شخصی که کاری را می‌کند
confuse → confusion
decide → decision
divide → division
impress → impression
profess → profession
revise → revision
-sion
عمل یا حالت نتیجه
depart → departure
enclose → enclosure
erase → erasure
fail → failure
legislate → legislature
press → pressure
-ure
عمل یا حالت نتیجه

صفت به اسم:

مثال پسوند
brave → bravery -ery
مکان
جمعی
وضعیت و چگونگی رفتار
colonial → colonialism
conservative → conservatism
favorite → favoritism
human → humanism
ideal → idealism
imperial → imperialism
-ism
حالت
تکرار
عمل
active → activist
colonial → colonialist
extreme → extremist
human → humanist
ideal → idealist
imperial → imperialist
left → leftist
natural → naturalist
nude → nudist
-ist
شخصی که عادت دارد
active → activity
curious → curiosity
mobile → mobility
real → reality
stupid → stupidity
tranquil → tranquility
-ity
حالت یا وضعیت
happy → happiness
kind → kindness
quiet → quietness
sleepy → sleepiness
truthful → truthfulness
useful → usefulness
-ness
حالت
کیفیت
وضعیت
old → oldster
hip → hipster
young → youngster
-ster
شخص مرتبط با
born (V) → birth
dead → death
foul → filth
grow (V) → growth
long → length
wide → width
-th
وضعیت
admiral (N) → admiralty
certain → certainty
cruel → cruelty
loyal → loyalty
safe → safety
subtle → subtlety
-ty
وضعیت
difficult → difficulty
honest → honesty
jealous → jealousy
modest → modesty
private → privacy


نکته: اگر یک e در انتهای واژه وجود داشته باشد، حذف می‌شود.

-y
وضعیت

اسم به اسم:

مثال پسوند
discipline (انضباط) → disciplinarian (نظم‌دهنده/اهل انضباط)
human (انسان) → humanitarian (انسان‌دوستانه)
parliament (مجلس/پارلمان) → parliamentarian (نماینده مجلس/طرفدار حکومت پارلمانی)
sect (فرقه) → sectarian (فرقه‌گرای)
vegetable (سبزیجات/گیاه) → vegetarian (گیاه‌خاری)
-arian
دارندگان یک مکتب و اصول خاص
address (N/V) (آدرس) → addressee (گیرنده‌ی نامه)
refuge (N) (پناه) → refugee (پناهنده/مهاجر)
-ee
شخص
وسیله
farm (N/V) (مزرعه) → farmer (مزرعه‌دار/کشاورز/روستایی)
hat (کلاه) → hatter (کلاه‌دوز/کلاه‌فروش)
jewel (نگین) → jeweler (جواهرفروش)
law (قانون) → lawyer (قانون‌گذار)
prison (زندان) → prisoner (زندانی/اسیر)
village (روستا) → villager (روستایی/دهاتی)
-er
فرد مربوط به
auction → auctioneer
engine → engineer
mountain → mountaineer
musket → musketeer
profit → profiteer
racket → racketeer
-eer
فرد مربوط به
bicycle → bicyclist (N→N)
cartoon → cartoonist (N→N)
column → columnist
physics → physicist
terror → terrorist
violin → violinist
-ist
شخصی که عادت دارد
game → gamester
gang → gangster
mob → mobster
old → oldster
prank → prankster
song → songster
spin → spinster
trick → trickster
-ster
شخص مرتبط با

پسوندهای نشانگر موئث بودن (Suffixes that denote females):

مثال پسوند
bachelor (N) → bachelorette
brunet (Adj) [Fr. masc.] → brunette (fem.)
coque (N) [Fr. “rooster”] – coquette
major (N) → majorette
suffrage (N) → suffragette
-ette
administrator (N) → administratrix
aviator (N) → aviatrix
beatus (N) [Latin “who makes happy”] → Beatrice
director (N) → directrice (fem.)
dominator (N) → dominatrix
executor (N) →executrix
-trix / -trice
actor (N) → actress (wait staff)
lion (N) → lioness
master/mister(N) → mistress ( Ms.)
seducer (N) → seductress
Melissa (“honey bee”)
Clarissa
-tress / -ess
Adrian (name masc.) → Adrienne
comedian (N) → comedienne
equestrian (N) → equestrienne
-ienne
divorcé (Partcpl) → divorcée
fiancé (Partcpl) → fiancée
-ee

پسوندهای کوچک‌ساز یا عاطفانه (Suffixes for smallness or affection):

مثال پسوند
(ethics) (N) [Fr.] → etiquette
case (N) [Fr. casse] → cassette
cigar (N) → cigarette
kitchen (N) → kitchenette
novel (N) → novelette (novela)
rose (N) → rosette
rouelle (FR. “wheel”) → roulette
toilet (N) → toilette (N)
towel (N) → towelette
vine (N) [Fr.] “vigne” → vignette
vinegar (N) → vinaigrette
-ette
foot → footsie
hot (Adj) → hotsy-totsy
one → onesie (one-piece baby wear
Patricia / Pat → Patty / Patsie
tiny (Adj) → teensie weensie
? → Tootsie
-sie / sy
Bob → Bobby
cook (N/V) → cookie
duck (N) → ducky
hood (N) → hoodie
lad (N) → laddie
mom (N) → mommy
pup (N) → puppy
Susan → Susie
Thomas → Tommy
-ie / -y
[alemelle “thin plate” OFr.] → omelet
book (N) → booklet
brace (N) → bracelet
cut (N) → cutlet (small cut of meat)
out (Adv) → outlet
owl (N) → owlet
tart (N) → tartlet
toile (N “small cloth” Fr.) → toilet
viola (N “purple flower” Lat.) → violet
-let
change (V) → changeling (folklore– baby left by fairy)
dear (Adj) → darling
duck (N) → duckling
found (V) → foundling (abandoned baby)
hire (V) hireling (menial or hourly worker)
nest (N) → nestling
prince (N) → princeling
under (Adv) → underling (subordinate)
-ling
bumpkin “little barrel” a simple person (M. Dutch)
lambkin “lamb” (1570)
munchkin Wizard of Oz (1900)
napkin “nappe” little table cloth (O. Fr.)
pumpkin “pepon” melon (Grk.)
ramekin (little baking dish “ram”) (M. Dutch), ramequin (Fr.)
-kin

اسم به اسم جمع (Noun to Collective Noun List):

مثال پسوند
bore → boredom
fan → fandom
free → freedom (Adj→N)
king → kingdom
star → stardom
wise → wisdom (Adj→N)
-dom
apprentice → apprenticeship
censor → censorship
dealer → dealership
partner → partnership
scholar → scholarship
workman → workmanship
-ship
brother → brotherhood
child → childhood
false → falsehood (Adj→N)
live → livelihood (V→N)
neighbor → neighborhood
widow → widowhood
-hood
citizens → citizenry (collective)
machine → machinery
slave → slavery (collective state)
-ery

پسوندهای صفت‌ساز

اسم به صفت:

مثال پسوند

accident (تصادف) → accidental (تصادفی)
brute (حیوان/جانورآدم بی‌شعور،کودن یا شهوانی) → brutal (وحشیانه)
function (تابع) → functional (تابع‌محور/عملکردی/تابعی)
nature (طبیعت) →  natural (طبیعی)
person (شخص) → personal (شخصی)
region (منطقه) → regional (منطقه‌ای)
universe (کائنات/جهان/عالم/گیتی) → universal (جهانی/همگانی)


نکته: اگر یک e در انتهای واژه وجود داشته باشد، حذف می‌شود.

-al
relating to
caution → cautionary
compliment → complimentary
custom → customary
diet → dietary
honor → honorary
moment → momentary
-ary
of or relating to

awe (هیبت/ترس/وحشت) → awful (وحشتناک/مهیب/ترسناک)
beauty (زیبایی/جمال) → beautiful (زیبا/قشنگ/خوشگل)
delight (لذت/ذوق/خوشی) → delightful (لذت‌بخش/دلپذیر/دلپسند)
skill (مهارت) → skillful (ماهر)
success (موفقیت) → successful (موفقیت‌آمیز)
wonder (تعجب/شگفت/حیرت) → wonderful (فوق‌العاده/شگفت‌انگیز)


نکته: اگر یک y در انتهای واژه وجود داشته باشد، با i جایگزین می‌شود.

-ful
full of
athlete (ورزشکار) → athletic (ورزشی)
base (پایه/اساس) → basic (پایه‌ای/اساسی)
history (تاریخ) → historic (تاریخی)
photograph (عکس) → photographic (عکاسی)
rhythm (ریتم) → rhythmic (ریتمیک/ریتم‌دار)
rust (زنگ/زنگار) → rustic (ساده/دست‌نخورده/بی‌تکلف/مسخره)
science (علم) → scientific (علمی)


نکته: اگر یک y در انتهای واژه وجود داشته باشد، با i جایگزین می‌شود.

-ic
relating to, characterized by
alphabet → alphabetical
history → historical
logic → logical
magic → magical
practice → practical
statistic → statistical
-ical
relating to, characterized by
child → childish
fool → foolish
girl → girlish
pink → pinkish
self → selfish
sheep → sheepish
-ish
relating to, characteristic
friend → friendless
home → homeless
penny → penniless
power → powerless
use → useless
worth → worthless
-less
without
bird → birdlike
child → childlike
lady → ladylike
like → lifelike
spring → springlike
war → warlike
-like
resembling, characteristic
cost → costly
coward → cowardly
day → daily
friend → friendly
month → monthly
order → orderly
-ly
in what manner

courtesy (حسن‌نیت/تواضع/ادب و مهربانی/خوشخویی) → courteous (مودب/باادب)
danger (خطر) → dangerous (خطرناک)
mystery (راز) → mysterious (مرموز/رازآلود)
nerve (عصب) → nervous (عصبی)
poison (سم/زهر) → poisonous (سمی/زهرآلود/زهردار/سم‌دار)
victory (پیروزی) → victorious (پیروز)


نکته: اگر یک y در انتهای واژه وجود داشته باشد، حذف می‌شود.

-ous / -ious
full of

dirt (کثافت/چرک/لکه/خاک) → dirty (کثیف)
fun (سرگرمی) → funny (خنده‌دار/سرگرم‌کننده/مضحک/شوخی‌آمیز)
ice (یخ) -> icy (یخی)
mess (یک وظعیت به‌هم‌ریخته از اشیاء یا مکان) → messy (بی‌نظم/کثیف/شلوغ/به‌هم‌خورده)
oil (روغن) → oily (روغنی)
rain (باران) → rainy (بارانی)
spot (نقطه/لکه/خال) → spotty (لکه‌دار)


نکته: اگر یک e در انتهای واژه وجود داشته باشد، حذف می‌شود.

-y
made up of, characterized

فعل به صفت:

مثال پیشوند
agree → agreeable
excite → excitable
expand → expandable
laugh → laughable
pass → passable
pay → payable
port → portable
prevent → preventable
remark → remarkable
-able
able to be
comply → compliant
ignore → ignorant
please → pleasant
rely → reliant
resist → resistant
vacate → vacant
-ant
a person who
amuse → amused
confuse → confused
excite → excited
overwhelm → overwhelmed
relax → relaxed
surprise → surprised
-ed
past tense
braze → brazen
darken → darkened
freeze → frozen
lighten → lightened
shorten → shortened
widen → widened
-en
makes the word a verb
confide → confident
depend → dependent
differ → different
equal → equivalent
excel → excellent
urge → urgent
-ent
inclined to performing/causing, or one who performs/causes
amaze → amusing
amuse → amusing
confuse → confusing
excite → exciting
relax → relaxing
surprise → surprising
-ing
materials
attract → attractive
create → creative
destruct → destructive
posses → possessive
prevent → preventive
select → selective
-ive
inclined to; quality of; that which
access → accessible
flex → flexible
force → forcible
permit → permissible
sense → sensible
-ible
able to be

توجه
این مطلب در حال تکمیل شدن است.
برچسب‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک