متن آهنگ My Boy از Billie Eilish (بیلی ایلیش)

متن آهنگ My Boy از Billie Eilish (بیلی ایلیش)

متن آهنگ My Boy از Billie Eilish (بیلی ایلیش)
نکته: در ترجمه‌های زیر، my boy همان boy friend یا دوست پسر هست؛ اما در اصطلاح عامیانه، به بهترین دوست پسر گفته می‌شود.


My boy’s being sus’
دوس پسرم مشکوک میزد
he was shady enough
اون به اندازه کافی مرموز بود
but now he’s just a shadow
ولی اون حالا فقط یه سایست
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
My boy loves his friends
دوس پسرم دوستاشو دوس داره
like I love my splitends
مثل من که جدا کردن (قیچی کردن) مو خوره هامو دوس دارم
and by that I mean
منظورم اینه که
He cuts ’em off
اون حرف دوستاشو قطع می‌کنه
{میپره وسط جرفشون}
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
(What?!)
(چی‌چی؟!)
My boy
دوس پسرم
My boy
دوس پسرم
My boy
دوس پسرم
Don’t love me like he promised
اونجوری که قول داده بود دوسم نداره
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
My boy
دوس پسرم
My boy
دوس پسرم
My boy
دوس پسرم
He ain’t a man
اون یه مرد نیس
and sure as hell ain’t honest
و مطئنم که باهام روراست (صادق) نیس
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
My boy’s being sus’
دوس پسرم مشکوک میزنه
and he don’t know how to cuss
و اون نمیدونه که چطوری فوش بده
{وانمود میکنه که فحش دادن بلد نیس}
He just sounds like he’s tryna be his father
سعی میکنه نشون بده که داره مثل باباش (پدرش) رفتار میکنه
(Who are you?)
(تو کی هستی؟)
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
My boy’s an ugly crier
دوس پسرم خیلی زشت (افتضاح) گریه میکنه
{یعنی بلد نیست چجوری گریه کنه}
but he’s such a pretty liar
ولی اون یه دروغ گویه خوبه
{خیلی با مهارت دروغ میگه و تو این کار حرفه‌ای و درجه یکه}
And by that I mean
و منظورم اینه که
he said he’d “change”
اون گفته قراره عوض شه
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
My boy
دوس پسرم
My boy
دوس پسرم
My boy
دوس پسرم
Don’t love me like he promised
اونجوری که قول داده بود دوسم نداره
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
My boy
دوس پسرم
My boy
دوس پسرم
My boy
دوس پسرم
He ain’t a man
اون یه مرد نیس
and sure as hell ain’t honest
و مطئنم که باهام روراست (صادق) نیس
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
My boy
دوس پسرم
My, My boy
دووو، دوس پسرم
My friends
دوستام
I LOVE LOVE
من عاشقم عاشقشم
I, I LOVE LOVE
من، من عاشقم عاشقشم
My split ends
من موخوره‌هامو جدا میکنم
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
My boy
دوس پسرم
My, My boy
دووو، دوس پسرم
My friends
دوستام
I LOVE LOVE
ن عاشقم عاشقشم
I, I LOVE LOVE
من، من عاشقم عاشقشم
My split ends
من موخوره‌هامو جدا میکنم
(Alright dude, go trip over a knife)
(باشه رفیق، بدو برو سمت یه چاقو)
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
My boy
دوس پسرم
My boy
دوس پسرم
My boy
دوس پسرم
Don’t love me like he promised
اونجوری که قول داده بود دوسم نداره
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
My boy
دوس پسرم
My boy
دوس پسرم
My boy
دوس پسرم
He ain’t a man
اون یه مرد نیس
and sure as hell ain’t honest
و مطئنم که باهام روراست (صادق) نیس
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
You want me to be yours
ازم میخوای که مال تو باشم
well, then you gotta be mine
خب، پس توهم مال من شو
And if you want a good girl
و اگه یه دختر خوب میخوای
then goodbye
پس خداحافظ
(یعنی من دختر خوب و سربه‌زیر نیسم)
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
You want me to be yours
ازم میخوای که مال تو باشم
well, then you gotta be mine
خب، پس توهم مال من شو
And if you want a good girl
و اگه یه دختر خوب میخوای
then goodbye
پس خداحافظ
(یعنی من دختر خوب و سربه‌زیر نیسم)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده 2 دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک