متغیر height در Processing – ارتفاع صفحه برنامه

متغیر height که به صورت پیشفرض در Processing تعریف شده است، از نوع int بوده و از آن برای فهمیدن ارتفاع فعلی پنجره‌ی نمایش برنامه استفاده می‌شود! این متغیر، توسط پارامتر دوم تابع size() مقداردهی  می‌شود. برای مثال، اگر تابع size(320, 240) اجرا شود، در نتیجه، ارتفاع پنجره به 240 تنظیمم خواهد شد. همچنین مقدار پیشفرض این متغیر، درصورتی که size() صدا زده نشود، برابر 100 می‌باشد.

مثال‌ها

مثال 1: دو مربع که ارتفاع یکی از آنها برابر ارتفاع پنجره و ارتفاع مربع دیگری، برابر با نصف ارتفاع پنجره باشد. به صورت زیر:

noStroke();
background(0);
rect(40, 0, 20, height);
rect(60, 0, 20, height/2);

مرتبط

  • width
  • size()

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

    دیدگاه های این پست بسته شده است.

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک