تبلیغات

توابع پرکاربرد اندروید با کتابخانه AndroidUtilCode

نوشته شده توسط هادی اکبرزاده

توابع پرکاربرد اندروید با کتابخانه AndroidUtilCode
پراستفاده‌ترین و مرسوم‌ترین توابع اندروید در یک کتابخانه


بدون شک در هنگام توسعه‌ی هر نرم‌افزار اندرویدی، برخی از کدها یکسان می‌باشند و ما مجبوریم که در تمامی پروژه‌های خود، برای انجام این آن‌ها را تکرار کرده و دوباره بنویسیم! اما برای راحتی کار، کتابخانه‌ای با عنان AndroidUtilCode  ساخته شده است که شامل مهم‌ترین و پرکاربردی‌ترین توابع مورد استفاده در پروژه‌های اندرویدی می‌باشد.

راه‌اندازی AndroidUtilCode

ابتدا کتابخانه را به فایل Gradle خود اضافه کنید:

اگر کلاس اپلیکیشن ندارید، یک کلاس با نام دلخواهی در مسیر اصلی پکیج اپلیکیشن خود ساخته و آن را از کلاس Application ارث بری کنید، سپس این کلاس را به تگ application منیفست خود اضافه کنید:

دستور زیر را در رویداد onCreate کلاس اپلیکیشن خود بنویسید:

و چنانچه پروژه‌ی خود را قرار است Proguard کنید، موارد زیر را به آن اضافه کنید:

متدهای ActivityUtils

 • isActivityExist
 • startActivity
 • startActivities
 • startHomeActivity
 • getActivityList
 • getLauncherActivity
 • getTopActivity
 • isActivityExistsInStack
 • finishActivity
 • finishToActivity
 • finishOtherActivities
 • finishAllActivities
 • finishAllActivitiesExceptNewest

متدهای AppUtils

 • isInstallApp
 • installApp
 • installAppSilent
 • uninstallApp
 • uninstallAppSilent
 • isAppRoot
 • launchApp
 • exitApp
 • getAppPackageName
 • getAppDetailsSettings
 • getAppName
 • getAppIcon
 • getAppPath
 • getAppVersionName
 • getAppVersionCode
 • isSystemApp
 • isAppDebug
 • getAppSignature
 • getAppSignatureSHA1
 • isAppForeground
 • getForegroundApp
 • getAppInfo
 • getAppsInfo
 • cleanAppData

متدهای BarUtils

 • getStatusBarHeight
 • setStatusBarVisibility
 • isStatusBarVisible
 • addMarginTopEqualStatusBarHeight
 • subtractMarginTopEqualStatusBarHeight
 • setStatusBarColor
 • setStatusBarAlpha
 • setStatusBarColor4Drawer
 • setStatusBarAlpha4Drawer
 • getActionBarHeight
 • setNotificationBarVisibility
 • getNavBarHeight
 • setNavBarVisibility
 • setNavBarImmersive
 • isNavBarVisible

متدهای CacheUtils

 • getInstance
 • put
 • getBytes
 • getString
 • getJSONObject
 • getJSONArray
 • getBitmap
 • getDrawable
 • getParcelable
 • getSerializable
 • getCacheSize
 • getCacheCount
 • remove
 • clear

متدهای CleanUtils

 • cleanInternalCache
 • cleanInternalFiles
 • cleanInternalDbs
 • cleanInternalDbByName
 • cleanInternalSp
 • cleanExternalCache
 • cleanCustomCache

متدهای CloseUtils

 • closeIO
 • closeIOQuietly

متدهای ConvertUtils

 • bytes2HexString, hexString2Bytes
 • chars2Bytes, bytes2Chars
 • memorySize2Byte, byte2MemorySize
 • byte2FitMemorySize
 • timeSpan2Millis, millis2TimeSpan
 • millis2FitTimeSpan
 • bytes2Bits, bits2Bytes
 • input2OutputStream, output2InputStream
 • inputStream2Bytes, bytes2InputStream
 • outputStream2Bytes, bytes2OutputStream
 • inputStream2String, string2InputStream
 • outputStream2String, string2OutputStream
 • bitmap2Bytes, bytes2Bitmap
 • drawable2Bitmap, bitmap2Drawable
 • drawable2Bytes, bytes2Drawable
 • view2Bitmap
 • dp2px, px2dp
 • sp2px, px2sp

متدهای CrashUtils

 • init

متدهای DeviceUtils

 • isDeviceRooted
 • getSDKVersion
 • getAndroidID
 • getMacAddress
 • getManufacturer
 • getModel
 • shutdown
 • reboot
 • reboot2Recovery
 • reboot2Bootloader

متدهای EncodeUtils

 • urlEncode
 • urlDecode
 • base64Encode
 • base64Encode2String
 • base64Decode
 • base64UrlSafeEncode
 • htmlEncode
 • htmlDecode

متدهای EncryptUtils

 • encryptMD2, encryptMD2ToString
 • encryptMD5, encryptMD5ToString
 • encryptMD5File, encryptMD5File2String
 • encryptSHA1, encryptSHA1ToString
 • encryptSHA224, encryptSHA224ToString
 • encryptSHA256, encryptSHA256ToString
 • encryptSHA384, encryptSHA384ToString
 • encryptSHA512, encryptSHA512ToString
 • encryptHmacMD5, encryptHmacMD5ToString
 • encryptHmacSHA1, encryptHmacSHA1ToString
 • encryptHmacSHA224, encryptHmacSHA224ToString
 • encryptHmacSHA256, encryptHmacSHA256ToString
 • encryptHmacSHA384, encryptHmacSHA384ToString
 • encryptHmacSHA512, encryptHmacSHA512ToString
 • encryptDES, encryptDES2HexString, encryptDES2Base64
 • decryptDES, decryptHexStringDES, decryptBase64DES
 • encrypt3DES, encrypt3DES2HexString, encrypt3DES2Base64
 • decrypt3DES, decryptHexString3DES, decryptBase64_3DES
 • encryptAES, encryptAES2HexString, encryptAES2Base64
 • decryptAES, decryptHexStringAES, decryptBase64AES

متدهای FileIOUtils

 • writeFileFromIS
 • writeFileFromBytesByStream
 • writeFileFromBytesByChannel
 • writeFileFromBytesByMap
 • writeFileFromString
 • readFile2List
 • readFile2String
 • readFile2BytesByStream
 • readFile2BytesByChanne
 • readFile2BytesByMap
 • setBufferSize

متدهای FileUtils

 • getFileByPath
 • isFileExists
 • rename
 • isDir
 • isFile
 • createOrExistsDir
 • createOrExistsFile
 • createFileByDeleteOldFile
 • copyDir
 • copyFile
 • moveDir
 • moveFile
 • deleteDir
 • deleteFile
 • deleteAllInDir
 • deleteFilesInDir
 • deleteFilesInDirWithFilter
 • listFilesInDir
 • listFilesInDirWithFilter
 • getFileLastModified
 • getFileCharsetSimple
 • getFileLines
 • getDirSize
 • getFileSize
 • getDirLength
 • getFileLength
 • getFileMD5
 • getFileMD5ToString
 • getDirName
 • getFileName
 • getFileNameNoExtension
 • getFileExtension

متدهای FragmentUtils

 • add
 • show
 • hide
 • showHide
 • replace
 • pop
 • popTo
 • popAll
 • remove
 • removeTo
 • removeAll
 • getTop
 • getTopInStack
 • getTopShow
 • getTopShowInStack
 • getFragments
 • getFragmentsInStack
 • getAllFragments
 • getAllFragmentsInStack
 • findFragment
 • dispatchBackPress
 • setBackgroundColor
 • setBackgroundResource
 • setBackground

متدهای ImageUtils

 • bitmap2Bytes, bytes2Bitmap
 • drawable2Bitmap, bitmap2Drawable
 • drawable2Bytes, bytes2Drawable
 • view2Bitmap
 • getBitmap
 • scale
 • clip
 • skew
 • rotate
 • getRotateDegree
 • toRound
 • toRoundCorner
 • addCornerBorder
 • addCircleBorder
 • addReflection
 • addTextWatermark
 • addImageWatermark
 • toAlpha
 • toGray
 • fastBlur
 • renderScriptBlur
 • stackBlur
 • save
 • isImage
 • getImageType
 • compressByScale
 • compressByQuality
 • compressBySampleSize

متدهای IntentUtils

 • getInstallAppIntent
 • getUninstallAppIntent
 • getLaunchAppIntent
 • getAppDetailsSettingsIntent
 • getShareTextIntent
 • getShareImageIntent
 • getComponentIntent
 • getShutdownIntent
 • getCaptureIntent

متدهای KeyboardUtils

 • showSoftInput
 • hideSoftInput
 • toggleSoftInput
 • isSoftInputVisible
 • registerSoftInputChangedListener
 • clickBlankArea2HideSoftInput

متدهای LogUtils

 • getConfig
 • Config.setLogSwitch
 • Config.setConsoleSwitch
 • Config.setGlobalTag
 • Config.setLogHeadSwitch
 • Config.setLog2FileSwitch
 • Config.setDir
 • Config.setFilePrefix
 • Config.setBorderSwitch
 • Config.setConsoleFilter
 • Config.setFileFilter
 • Config.setStackDeep
 • v
 • vTag
 • d
 • dTag
 • i
 • iTag
 • w
 • wTag
 • e
 • eTag
 • a
 • aTag
 • file
 • json
 • xml

متدهای NetworkUtils

 • openWirelessSettings
 • isConnected
 • isAvailableByPing
 • getMobileDataEnabled
 • setMobileDataEnabled
 • isMobileData
 • is4G
 • getWifiEnabled
 • setWifiEnabled
 • isWifiConnected
 • isWifiAvailable
 • getNetworkOperatorName
 • getNetworkType
 • getIPAddress
 • getDomainAddress

متدهای ObjectUtils

 • isEmpty
 • isNotEmpty
 • equals

متدهای PermissionUtills

 • getPermissions
 • isGranted
 • openAppSettings
 • permission
 • rationale
 • callback
 • theme
 • request

متدهای PhoenUtils

 • isPhone
 • getIME
 • getIMSI
 • getPhoneType
 • isSimCardReady
 • getSimOperatorName
 • getSimOperatorByMnc
 • getPhoneStatus
 • dial
 • call
 • sendSms
 • sendSmsSilent
 • getAllContactInfo
 • getContactNum
 • getAllSMS

متدهای ProccessUtils

 • getForegroundProcessName
 • killAllBackgroundProcesses
 • killBackgroundProcesses

متدهای RegexUtils

 • isMobileSimple
 • isMobileExact
 • isTel
 • isIDCard15
 • isIDCard18
 • isEmail
 • isURL
 • isZh
 • isUsername
 • isDate
 • isIP
 • isMatch
 • getMatches
 • getSplits
 • getReplaceFirst
 • getReplaceAll

متدهای ScreenUtils

 • getScreenWidth
 • getScreenHeight
 • getScreenDensity
 • getScreenDensityDpi
 • setFullScreen
 • setLandscape
 • setPortrait
 • isLandscape
 • isPortrait
 • getScreenRotation
 • screenShot
 • isScreenLock
 • setSleepDuration
 • getSleepDuration
 • isTablet

متدهای SDCardUtils

 • isSDCardEnable
 • getSDCardPaths

متدهای ServiceUtils

 • getAllRunningService
 • startService
 • stopService
 • bindService
 • unbindService
 • isServiceRunning

متدهای ShellUtils

 • execCmd

متدهای SizeUtils

 • dp2px, px2dp
 • sp2px, px2sp
 • applyDimension
 • forceGetViewSize
 • measureView
 • getMeasuredWidth
 • getMeasuredHeight

متدهای SnackbarUtils

 • with
 • setMessage
 • setMessageColor
 • setBgColor
 • setBgResource
 • setDuration
 • setAction
 • setBottomMargin
 • show
 • showSuccess
 • showWarning
 • showError
 • dismiss
 • getView
 • addView

متدهای SpanUtils

 • setFlag
 • setForegroundColor
 • setBackgroundColor
 • setLineHeight
 • setQuoteColor
 • setLeadingMargin
 • setBullet
 • setIconMargin
 • setFontSize
 • setFontProportion
 • setFontXProportion
 • setStrikethrough
 • setUnderline
 • setSuperscript
 • setSubscript
 • setBold
 • setItalic
 • setBoldItalic
 • setFontFamily
 • setTypeface
 • setAlign
 • setClickSpan
 • setUrl
 • setBlur
 • setShader
 • setShadow
 • setSpans
 • append
 • appendLine
 • appendImage
 • appendSpace
 • create

متدهای SPUtils

 • getInstance:
 • put
 • getString
 • getInt
 • getLong
 • getFloat
 • getBoolean
 • getAll
 • contains
 • remove
 • clear

متدهایSettingsUtils

 • isEmpty
 • isTrimEmpty
 • isSpace
 • equals
 • equalsIgnoreCase
 • null2Length0
 • length
 • upperFirstLetter
 • lowerFirstLetter
 • reverse
 • toDBC
 • toSBC

متدهای TimeUtils

 • millis2String
 • string2Millis
 • string2Date
 • date2String
 • date2Millis
 • millis2Date
 • getTimeSpan
 • getFitTimeSpan
 • getNowMills
 • getNowString
 • getNowDate
 • getTimeSpanByNow
 • getFitTimeSpanByNow
 • getFriendlyTimeSpanByNow
 • getMillis
 • getString
 • getDate
 • getMillisByNow
 • getStringByNow
 • getDateByNow
 • isToday
 • isLeapYear
 • getChineseWeek
 • getUSWeek
 • getWeekIndex
 • getWeekOfMonth
 • getWeekOfYear
 • getChineseZodiac
 • getZodiac

متدهای ToastUtils

 • setGravity
 • setBgColor
 • setBgResource
 • setMessageColor
 • showShort
 • showLong
 • showCustomShort
 • showCustomLong
 • cancel

متدهایZipUtils

 • zipFile
 • unzipFile
 • unzipFileByKeyword
 • getFilesPath
 • getComments
تبلیغات
0
کانال تلگرام فول کده

درباره نویسنده

هادی اکبرزاده

[ مدیر فول کده ]

آن‌گاه که هرچیزی را به یک چشم دیدیم، حقیقت برایمان نابود می‌شود! باید توجه کنیم که خدا به ما دو چشم داده است!
Telegram

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه