کتابخانه AndroidUtilCode اندروید – توابع پرکاربرد اندروید

کتابخانه AndroidUtilCode اندروید – توابع پرکاربرد اندروید

توابع پرکاربرد اندروید با کتابخانه AndroidUtilCode
پراستفاده‌ترین و مرسوم‌ترین توابع اندروید در یک کتابخانه


بدون شک در هنگام توسعه‌ی هر نرم‌افزار اندرویدی، برخی از کدها یکسان می‌باشند و ما مجبوریم که در تمامی پروژه‌های خود، برای انجام این آن‌ها را تکرار کرده و دوباره بنویسیم! اما برای راحتی کار، کتابخانه‌ای با عنان AndroidUtilCode  ساخته شده است که شامل مهم‌ترین و پرکاربردی‌ترین توابع مورد استفاده در پروژه‌های اندرویدی می‌باشد.

راه‌اندازی AndroidUtilCode

ابتدا کتابخانه را به فایل Gradle خود اضافه کنید:

compile 'com.blankj:utilcode:1.11.1'

اگر کلاس اپلیکیشن ندارید، یک کلاس با نام دلخواهی در مسیر اصلی پکیج اپلیکیشن خود ساخته و آن را از کلاس Application ارث بری کنید، سپس این کلاس را به تگ application منیفست خود اضافه کنید:

<application android:name=".ClassName" ... >

دستور زیر را در رویداد onCreate کلاس اپلیکیشن خود بنویسید:

Utils.init(application);

و چنانچه پروژه‌ی خود را قرار است Proguard کنید، موارد زیر را به آن اضافه کنید:

-keep class com.blankj.utilcode.** { *; }
-keepclassmembers class com.blankj.utilcode.** { *; }
-dontwarn com.blankj.utilcode.**

متدهای ActivityUtils

 • isActivityExist
 • startActivity
 • startActivities
 • startHomeActivity
 • getActivityList
 • getLauncherActivity
 • getTopActivity
 • isActivityExistsInStack
 • finishActivity
 • finishToActivity
 • finishOtherActivities
 • finishAllActivities
 • finishAllActivitiesExceptNewest

متدهای AppUtils

 • isInstallApp
 • installApp
 • installAppSilent
 • uninstallApp
 • uninstallAppSilent
 • isAppRoot
 • launchApp
 • exitApp
 • getAppPackageName
 • getAppDetailsSettings
 • getAppName
 • getAppIcon
 • getAppPath
 • getAppVersionName
 • getAppVersionCode
 • isSystemApp
 • isAppDebug
 • getAppSignature
 • getAppSignatureSHA1
 • isAppForeground
 • getForegroundApp
 • getAppInfo
 • getAppsInfo
 • cleanAppData

متدهای BarUtils

 • getStatusBarHeight
 • setStatusBarVisibility
 • isStatusBarVisible
 • addMarginTopEqualStatusBarHeight
 • subtractMarginTopEqualStatusBarHeight
 • setStatusBarColor
 • setStatusBarAlpha
 • setStatusBarColor4Drawer
 • setStatusBarAlpha4Drawer
 • getActionBarHeight
 • setNotificationBarVisibility
 • getNavBarHeight
 • setNavBarVisibility
 • setNavBarImmersive
 • isNavBarVisible

متدهای CacheUtils

 • getInstance
 • put
 • getBytes
 • getString
 • getJSONObject
 • getJSONArray
 • getBitmap
 • getDrawable
 • getParcelable
 • getSerializable
 • getCacheSize
 • getCacheCount
 • remove
 • clear

متدهای CleanUtils

 • cleanInternalCache
 • cleanInternalFiles
 • cleanInternalDbs
 • cleanInternalDbByName
 • cleanInternalSp
 • cleanExternalCache
 • cleanCustomCache

متدهای CloseUtils

 • closeIO
 • closeIOQuietly

متدهای ConvertUtils

 • bytes2HexString, hexString2Bytes
 • chars2Bytes, bytes2Chars
 • memorySize2Byte, byte2MemorySize
 • byte2FitMemorySize
 • timeSpan2Millis, millis2TimeSpan
 • millis2FitTimeSpan
 • bytes2Bits, bits2Bytes
 • input2OutputStream, output2InputStream
 • inputStream2Bytes, bytes2InputStream
 • outputStream2Bytes, bytes2OutputStream
 • inputStream2String, string2InputStream
 • outputStream2String, string2OutputStream
 • bitmap2Bytes, bytes2Bitmap
 • drawable2Bitmap, bitmap2Drawable
 • drawable2Bytes, bytes2Drawable
 • view2Bitmap
 • dp2px, px2dp
 • sp2px, px2sp

متدهای CrashUtils

 • init

متدهای DeviceUtils

 • isDeviceRooted
 • getSDKVersion
 • getAndroidID
 • getMacAddress
 • getManufacturer
 • getModel
 • shutdown
 • reboot
 • reboot2Recovery
 • reboot2Bootloader

متدهای EncodeUtils

 • urlEncode
 • urlDecode
 • base64Encode
 • base64Encode2String
 • base64Decode
 • base64UrlSafeEncode
 • htmlEncode
 • htmlDecode

متدهای EncryptUtils

 • encryptMD2, encryptMD2ToString
 • encryptMD5, encryptMD5ToString
 • encryptMD5File, encryptMD5File2String
 • encryptSHA1, encryptSHA1ToString
 • encryptSHA224, encryptSHA224ToString
 • encryptSHA256, encryptSHA256ToString
 • encryptSHA384, encryptSHA384ToString
 • encryptSHA512, encryptSHA512ToString
 • encryptHmacMD5, encryptHmacMD5ToString
 • encryptHmacSHA1, encryptHmacSHA1ToString
 • encryptHmacSHA224, encryptHmacSHA224ToString
 • encryptHmacSHA256, encryptHmacSHA256ToString
 • encryptHmacSHA384, encryptHmacSHA384ToString
 • encryptHmacSHA512, encryptHmacSHA512ToString
 • encryptDES, encryptDES2HexString, encryptDES2Base64
 • decryptDES, decryptHexStringDES, decryptBase64DES
 • encrypt3DES, encrypt3DES2HexString, encrypt3DES2Base64
 • decrypt3DES, decryptHexString3DES, decryptBase64_3DES
 • encryptAES, encryptAES2HexString, encryptAES2Base64
 • decryptAES, decryptHexStringAES, decryptBase64AES

متدهای FileIOUtils

 • writeFileFromIS
 • writeFileFromBytesByStream
 • writeFileFromBytesByChannel
 • writeFileFromBytesByMap
 • writeFileFromString
 • readFile2List
 • readFile2String
 • readFile2BytesByStream
 • readFile2BytesByChanne
 • readFile2BytesByMap
 • setBufferSize

متدهای FileUtils

 • getFileByPath
 • isFileExists
 • rename
 • isDir
 • isFile
 • createOrExistsDir
 • createOrExistsFile
 • createFileByDeleteOldFile
 • copyDir
 • copyFile
 • moveDir
 • moveFile
 • deleteDir
 • deleteFile
 • deleteAllInDir
 • deleteFilesInDir
 • deleteFilesInDirWithFilter
 • listFilesInDir
 • listFilesInDirWithFilter
 • getFileLastModified
 • getFileCharsetSimple
 • getFileLines
 • getDirSize
 • getFileSize
 • getDirLength
 • getFileLength
 • getFileMD5
 • getFileMD5ToString
 • getDirName
 • getFileName
 • getFileNameNoExtension
 • getFileExtension

متدهای FragmentUtils

 • add
 • show
 • hide
 • showHide
 • replace
 • pop
 • popTo
 • popAll
 • remove
 • removeTo
 • removeAll
 • getTop
 • getTopInStack
 • getTopShow
 • getTopShowInStack
 • getFragments
 • getFragmentsInStack
 • getAllFragments
 • getAllFragmentsInStack
 • findFragment
 • dispatchBackPress
 • setBackgroundColor
 • setBackgroundResource
 • setBackground

متدهای ImageUtils

 • bitmap2Bytes, bytes2Bitmap
 • drawable2Bitmap, bitmap2Drawable
 • drawable2Bytes, bytes2Drawable
 • view2Bitmap
 • getBitmap
 • scale
 • clip
 • skew
 • rotate
 • getRotateDegree
 • toRound
 • toRoundCorner
 • addCornerBorder
 • addCircleBorder
 • addReflection
 • addTextWatermark
 • addImageWatermark
 • toAlpha
 • toGray
 • fastBlur
 • renderScriptBlur
 • stackBlur
 • save
 • isImage
 • getImageType
 • compressByScale
 • compressByQuality
 • compressBySampleSize

متدهای IntentUtils

 • getInstallAppIntent
 • getUninstallAppIntent
 • getLaunchAppIntent
 • getAppDetailsSettingsIntent
 • getShareTextIntent
 • getShareImageIntent
 • getComponentIntent
 • getShutdownIntent
 • getCaptureIntent

متدهای KeyboardUtils

 • showSoftInput
 • hideSoftInput
 • toggleSoftInput
 • isSoftInputVisible
 • registerSoftInputChangedListener
 • clickBlankArea2HideSoftInput

متدهای LogUtils

 • getConfig
 • Config.setLogSwitch
 • Config.setConsoleSwitch
 • Config.setGlobalTag
 • Config.setLogHeadSwitch
 • Config.setLog2FileSwitch
 • Config.setDir
 • Config.setFilePrefix
 • Config.setBorderSwitch
 • Config.setConsoleFilter
 • Config.setFileFilter
 • Config.setStackDeep
 • v
 • vTag
 • d
 • dTag
 • i
 • iTag
 • w
 • wTag
 • e
 • eTag
 • a
 • aTag
 • file
 • json
 • xml

متدهای NetworkUtils

 • openWirelessSettings
 • isConnected
 • isAvailableByPing
 • getMobileDataEnabled
 • setMobileDataEnabled
 • isMobileData
 • is4G
 • getWifiEnabled
 • setWifiEnabled
 • isWifiConnected
 • isWifiAvailable
 • getNetworkOperatorName
 • getNetworkType
 • getIPAddress
 • getDomainAddress

متدهای ObjectUtils

 • isEmpty
 • isNotEmpty
 • equals

متدهای PermissionUtills

 • getPermissions
 • isGranted
 • openAppSettings
 • permission
 • rationale
 • callback
 • theme
 • request

متدهای PhoenUtils

 • isPhone
 • getIME
 • getIMSI
 • getPhoneType
 • isSimCardReady
 • getSimOperatorName
 • getSimOperatorByMnc
 • getPhoneStatus
 • dial
 • call
 • sendSms
 • sendSmsSilent
 • getAllContactInfo
 • getContactNum
 • getAllSMS

متدهای ProccessUtils

 • getForegroundProcessName
 • killAllBackgroundProcesses
 • killBackgroundProcesses

متدهای RegexUtils

 • isMobileSimple
 • isMobileExact
 • isTel
 • isIDCard15
 • isIDCard18
 • isEmail
 • isURL
 • isZh
 • isUsername
 • isDate
 • isIP
 • isMatch
 • getMatches
 • getSplits
 • getReplaceFirst
 • getReplaceAll

متدهای ScreenUtils

 • getScreenWidth
 • getScreenHeight
 • getScreenDensity
 • getScreenDensityDpi
 • setFullScreen
 • setLandscape
 • setPortrait
 • isLandscape
 • isPortrait
 • getScreenRotation
 • screenShot
 • isScreenLock
 • setSleepDuration
 • getSleepDuration
 • isTablet

متدهای SDCardUtils

 • isSDCardEnable
 • getSDCardPaths

متدهای ServiceUtils

 • getAllRunningService
 • startService
 • stopService
 • bindService
 • unbindService
 • isServiceRunning

متدهای ShellUtils

 • execCmd

متدهای SizeUtils

 • dp2px, px2dp
 • sp2px, px2sp
 • applyDimension
 • forceGetViewSize
 • measureView
 • getMeasuredWidth
 • getMeasuredHeight

متدهای SnackbarUtils

 • with
 • setMessage
 • setMessageColor
 • setBgColor
 • setBgResource
 • setDuration
 • setAction
 • setBottomMargin
 • show
 • showSuccess
 • showWarning
 • showError
 • dismiss
 • getView
 • addView

متدهای SpanUtils

 • setFlag
 • setForegroundColor
 • setBackgroundColor
 • setLineHeight
 • setQuoteColor
 • setLeadingMargin
 • setBullet
 • setIconMargin
 • setFontSize
 • setFontProportion
 • setFontXProportion
 • setStrikethrough
 • setUnderline
 • setSuperscript
 • setSubscript
 • setBold
 • setItalic
 • setBoldItalic
 • setFontFamily
 • setTypeface
 • setAlign
 • setClickSpan
 • setUrl
 • setBlur
 • setShader
 • setShadow
 • setSpans
 • append
 • appendLine
 • appendImage
 • appendSpace
 • create

متدهای SPUtils

 • getInstance:
 • put
 • getString
 • getInt
 • getLong
 • getFloat
 • getBoolean
 • getAll
 • contains
 • remove
 • clear

متدهایSettingsUtils

 • isEmpty
 • isTrimEmpty
 • isSpace
 • equals
 • equalsIgnoreCase
 • null2Length0
 • length
 • upperFirstLetter
 • lowerFirstLetter
 • reverse
 • toDBC
 • toSBC

متدهای TimeUtils

 • millis2String
 • string2Millis
 • string2Date
 • date2String
 • date2Millis
 • millis2Date
 • getTimeSpan
 • getFitTimeSpan
 • getNowMills
 • getNowString
 • getNowDate
 • getTimeSpanByNow
 • getFitTimeSpanByNow
 • getFriendlyTimeSpanByNow
 • getMillis
 • getString
 • getDate
 • getMillisByNow
 • getStringByNow
 • getDateByNow
 • isToday
 • isLeapYear
 • getChineseWeek
 • getUSWeek
 • getWeekIndex
 • getWeekOfMonth
 • getWeekOfYear
 • getChineseZodiac
 • getZodiac

متدهای ToastUtils

 • setGravity
 • setBgColor
 • setBgResource
 • setMessageColor
 • showShort
 • showLong
 • showCustomShort
 • showCustomLong
 • cancel

متدهایZipUtils

 • zipFile
 • unzipFile
 • unzipFileByKeyword
 • getFilesPath
 • getComments

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک