ساخت TextBox تنها با قابلیت وارد کردن عدد در سی شارپ

در این آمزوش، TextBox ای خواهیم ساخت که بتوان در آن عدد، عدد اعشار و عدد منفی وارد کرد.
البته هرکدام را که نخواستید میتوانید از کد حذف کنید.

مراحل انجام کار

 • رویداد KeyPress را برای TextBox مورد نظر ایجاد کنید.
 • کد زیر را در آن قرار دهید.
private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      // متن
      string text = ((Control) sender).Text;

      // عدد منفی
      if (e.KeyChar == '-' && text.Length == 0)
      {
        e.Handled = false;
        return;
      }

      // عدد اعشاری
      if (e.KeyChar == '.' && text.Length > 0 && !text.Contains("."))
      {
        e.Handled = false;
        return;
      }

      // عدد
      e.Handled = (!char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar));
    }

توضیح کد بالا:

 • در ابتدا، با توجه به این که sender می‌تواند هرچیزی باشد، آن را به Control تبدیل می‌کنیم و متن را از آن بیرون می‌کشیم.
 • اگر بخواهیم کاربر بتواند عدد منفی بنویسید:
  • بررسی می‌کنیم که آیا کاراکتر وارد شده، علامت منفی است یا نه.
  • بررسی می‌کنیم که هیچ چیزی قبلا نوشته نشده است؛ چرا که علامت منفی باید تنها در ابتدای عدد قرار بگیرد.
 • اگر بخواهید کاربر بتواند عدد اعشاری بنویسید:
  • بررسی می کنیم که آیا علامت وارد شده، علامت اعشار است یا نه.
  • علامت عدد اعشار در ابتدای جمله نمیتواند باشد، البته شاید در تبدیل به Float درست کار کند ولی ما بررسی می‌کنیم که در ابتدای جمله وارد نشود.
  • بررسی می کنیم که آیا قبلا در این متن علامت نقطه (اعشار) وجود دارد یا خیر.
 • و در نهایت باید بررسی کنید که آیا کاراکتر وارد شده عدد است یا نه.
  این قسمت حتما باید در انتها بررسی شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک