متن و ترجمه آهنگ Better Without You از Olly Murs

متن و ترجمه آهنگ Better Without You از Olly Murs

متن آهنگ Better Without You از Olly Murs و آلبوم 24 HRS


“Better Without You”

There goes my girl
جایی که بانوی (دوشیزه) من میره
There goes my world falling to pieces
جایی که که تموم دنیام از هم میپاشه (تکه تکه میشه)
Damn, how we get here, what a bad year, season by season
لعنتی، چطور ما به این رسیدیم، چه سال بدی، فصل به فصل
Day by day
روز به روز
I’ve been reaching, I’ve been reaching out for you
من داشتم بهت نشون میدادم، من داشتم بهت نشون میدادم که بهت علاقه مندم

And I don’t know why you’re stuck in my mind
و نمی دونم چرا گیر کردی تو ذهنم (چسبیدی به ذهنم) (تو ذهنم جاودانه ای)
Its like i can’t shake you
و مثل این که نمی تونم تکونت بدم (ازذهنم خارجت کنم)
And I tell myself it wasn’t our time
و به خودم میگم که این زمان ما نبود (وقت جداییمون نبود)
Cause I couldn’t make you stay
چون نتونستم نگهت دارم (باعث بشم بمونی) (نزارم بری)
But day by day I get closer, I get closer to your truth
ولی روز به روز من نزدیک تر می شم، به حقیقت تو نزدیک تر می شم

Oh, I, I won’t be waiting for your call all night
اوه، من، من همه شبو برا تماست منتظر نمی مونم (منتظر نخواهم ماند)
No, I don’t need your body by my side
نه، من نیازی ندارم که تو کنارم باشی
I’m better without you
من بدون تو بهترم (حال بهتری دارم)
I, I won’t be hanging by the telephone
من، من گرفتار تلفن نمی شم (نخواهم شد)
But I’ll be lying when I tell myself
ولی، وقتی که به خودم می گم میدونم که دروغه
I’m better without you
من بدون تو بهترم (حال بهتری دارم)

Hey, what can I say, what can I do?
هی، چی می تونم بگم، چی می تونم بکنم؟
I got to keep moving
من باید به رفتن ادامه بدم
Oh, every night I’m thinking about you
اوه، هرشب بهت فک می کنم (دربارت فک می کنم)
And all that I’m losing
و همه چیمو زا دست دادم
Day by day, I got nothing, I got nothing left to prove
روز به روز، من چیزی ندارم (هیچی می شم، چیزی نمیشم)، چیزی برا اثبات خودم ندارم

And I don’t know why you’re stuck in my mind

Its like i can’t shake you
And I tell myself it wasn’t our time
Cause I couldn’t make you stay
But day by day I get closer, I get closer to your truth

Oh, I, I won’t be waiting for your call all night
No, I don’t need your body by my side
I’m better without you
I, I won’t be hanging by the telephone
But I’ll be lying when I tell myself
I’m better without you

Day by day I miss you, I miss you more
روز به روز، دل تنگ می شم(دلم برات تنگ می شه)، بیشتر دلتنگت می شم
Day by day i miss you, I miss you more
Day by day, I’ve been reaching, I’ve been reaching out for you

Oh, I, I won’t be waiting for your call all night
No, I don’t need your body by my side
I’m better without you
I, I won’t be hanging by the telephone
But I’ll be lying when I tell myself
I’m better without you

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک