لیست عملگرهای جاوا (Operators)

لیست عملگرهای جاوا (Operators)

زبان برنامه‌نویسی جاوا، عملگرهای (عملگر = Operator) زیادی دارد؛ که بیشتر این عملگرها را می‌توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد:

  • عملگرهای حسابی
  • عملگرهای بیتی
  • عملگرهای رابطه‌ای
  • عملگرهای منطقی

علاوه بر این 4 گروه، جاوا چند عملگر اضافه‌ای هم دارد که شرایط ویژه‌ای را مدیریت می‌کنند. همچنین تمام این عملگرها (به جز instanceof)، در این مطلب قرار دارند.

عملگرهای حسابی

عملگرهای حسابی به همان شکلی که در جبر به کار می‌روند، در جملات حسابی نیز استفاده می‌شوند. فهرست این عملگرها در زیر قابل مشاهده است:

عملگر نتیجه
+ جمع
تفریق
* ضرب
/ تقسیم
% باقیمانده تقسیم
++ افزایش
=+ جمع و تخصیص
=- تفریح و تخصیص
=* ضرب و تخصیص
=/ ردیف و تخصیص
=% باقیمانده و تخصیص
کاهش

عملگرهای بیتی

جاوا چندین عملگر بیتی دارد که می‌توان آنها را با انواع داده‌های صحیح long, int, short, char, byte به کار برد. این عملگرها، برروی یکایک بیت‌های عملوند خودشان عمل می‌کنند. لیست آنها در زیر آورده شده است:

عملگر نتیجه
~ NOT یکانی بیتی
& AND بیتی
| OR بیتی
^ XOR بیتی
<< شیف به راست
<<< شیفت به راست با صفر اضافی
>> شیفت به چپ
=& AND بیتی و تخصیص
=! OR بیتی و تخصیص
=^ XOR بیتی و تخصیص
=<< شیفت به راست و تخصیص
=<<< شیفت به راست و تخصیص با صفر اضافی
=>> شیفت به چپ و تخصیص

عملگرهای رابطه‌ای

این عملگرها، رابطه یک عملوند را نسبت به عملوند دیگری مشخص می‌کنند! این عملگرها، تساوی و ترتیب عملوندها را تعیین می‌کنند. لیست آنها در زیر آورده شده است:

عملگر نتیجه
== مساوی است با
=! مخالف است با
< بزرگ تر از
> کوچیک تر از
=< بزرگتر یا مساوی است با
=> کوچیکتر یا مساوی است با

عملگرهای منطقی بولی

عملگرهای منطقی بولی، تنها برای عملوندهای نوع بولین (boolean) قابل استفاده هستند و تمامی عملگرهای منطقی بولی، دو مقدار نوع boolean را باهم ترکیب می‌کنند، تا نتیجه نهایی، یک مقدار boolean ای باشد. لیست آنها در زیر آورده شده است:

عملگر نتیجه
& AND منطقی
| OR منطقی
^ XOR منطقی
|| OR اتصال کوتاه
&& AND اتصال کوتاه
! NOT یگانی منطقی
=& AND وتخصیص
=| OR و تخصیص
=^ XOR و تخصیص
== مساوی است با
=! مخالف است با
: ? if و else یک خطی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک