تبلیغات

کرک محصولات Jetbrains از جمله Intellij IDEA و …

کرک محصولات Jetbrains از جمله Intellij IDEA و …

تمامی کرک‌های مربوط به محصولات مختلف شرکت Jetbrains از جمله Intellij IDEA و PhpStorm در این بخش قرار می‌گیرند.


آموزش ریست تریال PhpStorm
کد فعال‌سازی نسخه‌های 2020 و 2021

تست شده برروی PhpStorm نسخه 2021.1:

1. یکی از کدهای فعال‌ساز کادرهای زیر را کپی کنید:

فعال تا 11 August سال 2021:

1W61R3J3UL-eyJsaWNlbnNlSWQiOiIxVzYxUjNKM1VMIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoi5r+A5rS75p2l5rqQIHd3d8K3YWppaHVvwrdjb20iLCJhc3NpZ25lZU5hbWUiOiIiLCJhc3NpZ25lZUVtYWlsIjoiIiwibGljZW5zZVJlc3RyaWN0aW9uIjoiIiwiY2hlY2tDb25jdXJyZW50VXNlIjpmYWxzZSwicHJvZHVjdHMiOlt7ImNvZGUiOiJEUE4iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDgtMTEiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IkRCIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTA4LTExIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJQUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wOC0xMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiSUkiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDgtMTEiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IlJTQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wOC0xMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJHTyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wOC0xMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiRE0iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDgtMTEiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IlJTRiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wOC0xMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wOC0xMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUkMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDgtMTEiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IkNMIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTA4LTExIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJXUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wOC0xMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUkQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDgtMTEiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IlJTMCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wOC0xMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUk0iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDgtMTEiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IkFDIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTA4LTExIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJSU1YiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDgtMTEiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiREMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDgtMTEiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IlJTVSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wOC0xMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiRFAiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDgtMTEiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUERCIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTA4LTExIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlBXUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wOC0xMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQU0kiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDgtMTEiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUENXTVAiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDgtMTEiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUFBTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTA4LTExIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlBHTyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wOC0xMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQUEMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDgtMTEiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUFJCIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTA4LTExIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlBTVyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wOC0xMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJSUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wOC0xMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfV0sIm1ldGFkYXRhIjoiMDEyMDIxMDcxMlBQQU0wMDAwMDUiLCJoYXNoIjoiMjUyMzY1MDkvMDoxNzgwMjIwMDU3IiwiZ3JhY2VQZXJpb2REYXlzIjo3LCJhdXRvUHJvbG9uZ2F0ZWQiOmZhbHNlLCJpc0F1dG9Qcm9sb25nYXRlZCI6ZmFsc2V9-VhUIIlml/zlKOK3SEl46l9hgrdME93EIZCoKBWRx7CjBsK1/7O9zfzrn8qBKw3YFXqDJoSVPqSJBpMeq5A3krhOfynPN9sWzFbBInjMx7wICeRuEtYO7UsBflbdtb/VmQn/XVYDbvPviYkXxFPu/ExnYO5/67qT/KsaBChjozfzvcC6DWScW+hzA/MnvI5OdNxzL8JOsnQu46KEE9ZRtmCDc+MbnbX3wqpNoLIh4gf/VjY9Bj6z3VIi0Jqk0Rce61E2+CNNtZInTG2M8G1N6JwBjSK5rf/yKSZHLYYmrAp2/cAH8roEKjtpLF0IcTxOkocn4gqtgXOTVcSa7vh4mbg==-MIIETDCCAjSgAwIBAgIBDTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTIwMTAxOTA5MDU1M1oXDTIyMTAyMTA5MDU1M1owHzEdMBsGA1UEAwwUcHJvZDJ5LWZyb20tMjAyMDEwMTkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDCP4uk4SlVdA5nuA3DQC+NsEnZS9npFnO0zrmMWcz1++q2UWJNuGTh0rwi+3fUJIArfvVh7gNtIp93rxjtrQAuf4/Fa6sySp4c32MeFACfC0q+oUoWebhOIaYTYUxm4LAZ355vzt8YeDPmvWKxA81udqEk4gU9NNAOz1Um5/8LyR8SGsSc4EDBRSjcMWMwMkYSauGqGcEUK8WhfplsyF61lKSOFA6VmfUmeDK15rUWWLbOMKgn2cxFA98A+s74T9Oo96CU7rp/umDXvhnyhAXSukw/qCGOVhwKR8B6aeDtoBWQgjnvMtPgOUPRTPkPGbwPwwDkvAHYiuKJ7Bd2wH7rAgMBAAGjgZkwgZYwCQYDVR0TBAIwADAdBgNVHQ4EFgQUJNoRIpb1hUHAk0foMSNM9MCEAv8wSAYDVR0jBEEwP4AUo562SGdCEjZBvW3gubSgUouX8bOhHKQaMBgxFjAUBgNVBAMMDUpldFByb2ZpbGUgQ0GCCQDSbLGDsoN54TATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDATALBgNVHQ8EBAMCBaAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAB2J1ysRudbkqmkUFK8xqhiZaYPd30TlmCmSAaGJ0eBpvkVeqA2jGYhAQRqFiAlFC63JKvWvRZO1iRuWCEfUMkdqQ9VQPXziE/BlsOIgrL6RlJfuFcEZ8TK3syIfIGQZNCxYhLLUuet2HE6LJYPQ5c0jH4kDooRpcVZ4rBxNwddpctUO2te9UU5/FjhioZQsPvd92qOTsV+8Cyl2fvNhNKD1Uu9ff5AkVIQn4JU23ozdB/R5oUlebwaTE6WZNBs+TA/qPj+5/wi9NH71WRB0hqUoLI2AKKyiPw++FtN4Su1vsdDlrAzDj9ILjpjJKA1ImuVcG329/WTYIKysZ1CWK3zATg9BeCUPAV1pQy8ToXOq+RSYen6winZ2OO93eyHv2Iw5kbn1dqfBw1BuTE29V2FJKicJSu8iEOpfoafwJISXmz1wnnWL3V/0NxTulfWsXugOoLfv0ZIBP1xH9kmf22jjQ2JiHhQZP7ZDsreRrOeIQ/c4yR8IQvMLfC0WKQqrHu5ZzXTH4NO3CwGWSlTY74kE91zXB5mwWAx1jig+UXYc2w4RkVhy0//lOmVya/PEepuuTTI4+UJwC7qbVlh5zfhj8oTNUXgN0AOc+Q0/WFPl1aw5VV/VrO8FCoB15lFVlpKaQ1Yh+DVU8ke+rt9Th0BCHXe0uZOEmH0nOnH/0onD

2. نرم افزار را نصب و اجرا کنید.
3. در پنجره‌ی فعال‌سازی Activate، بعد Activation Code را انتخاب کنید و سریال را در این قسمت Paste کنید و Active بزنید.
اگر قبلا نرم افزار را نصب کرده بودید ، به روی چرخ دنده یا منوی Help یا Configure کلیک کنید و Manage License را بزنید و مراحل بالا را انجام دهید. همچنین در صورتیکه قبلا از پلاگین jetbrains-agent استفاده کردید، آن را از قسمت پلاگین Uninstall کنید.

کرک نسخه‌های 2019 و 2018

  1. ابتدا فایل را از انتهای مطلب دانلود کرده و آن را از حالت فشرده خارج سازید.
  2. فایل FuLLKade.jar را به پوشه‌ی bin در مسیر نصب نرم‌افزار انتقال دهید.
  3. در همان پوشه‌ی bin، فایلی با فرمت vmoptions وجود دارد (ممکن است دو فایل با این فرمت وجود داشته باشد). آنها را به حالت ویرایش دربیاورید (مثلا با Notepad).
  4. خط زیر را به انتهای آنها اضافه کنید:
    -javaagent:{InstallDir}\bin\FuLLKade.jar
  5. فایلها را ذخیره کنید.
  6. فایل Block Host را در حالت Run as administrator اجرا کنید. (روی فایل راست کلیک کرده و این گزینه را بزنید)
  7. برنامه را اجرا کرده و کد داخل فایل ACTIVATION_CODE.txt را در بخش Activation code وارد کنید.
  8. اگر کد بالا جواب نداد، از کد زیر استفاده کنید:

{"licenseId":"ThisCrackLicenseId",
"licenseeName":"Rover12421",
"assigneeName":"Rover12421",
"assigneeEmail":"rover12421@163.com",
"licenseRestriction":"By Rover12421 Crack, Only Test! Please support genuine!!!",
"checkConcurrentUse":false,
"products":[
{"code":"II","paidUpTo":"2099-12-31"},
{"code":"DM","paidUpTo":"2099-12-31"},
{"code":"AC","paidUpTo":"2099-12-31"},
{"code":"RS0","paidUpTo":"2099-12-31"},
{"code":"WS","paidUpTo":"2099-12-31"},
{"code":"DPN","paidUpTo":"2099-12-31"},
{"code":"RC","paidUpTo":"2099-12-31"},
{"code":"PS","paidUpTo":"2099-12-31"},
{"code":"DC","paidUpTo":"2099-12-31"},
{"code":"RM","paidUpTo":"2099-12-31"},
{"code":"CL","paidUpTo":"2099-12-31"},
{"code":"PC","paidUpTo":"2099-12-31"},
{"code":"DB","paidUpTo":"2099-12-31"},
{"code":"GO","paidUpTo":"2099-12-31"},
{"code":"RD","paidUpTo":"2099-12-31"}
],
"hash":"2911276/0",
"gracePeriodDays":7,
"autoProlongated":false}

سریال نامبر مخصوص IntelliJ IDEA 14.x

این یوزر نیم و سریال مخصوص ورژن‌های 14 می‌باشد:
User or company name: IDEA
License key: 39837-GUA8P-BMS67-8RN5I-2P60N-ORGW0

کرک های IntelliJ IDEA

کرک محصولات شرکت IntelliJ، کرک اینتلیج آی دی آ، کرک اینتلیج آیدا، آموزش کرک Intellij IDEA، آموزش کرک PhpStorm، آموزش کرک PyCharm، آموزش کرک Jetbrains 2020

برچسب‌ها:,

درباره نویسنده

هادی اکبرزاده

[ مدیر فول کده ]

یه کلاسِ تعریف نشده ... فقط برای ارتباط کاری تلگرام پیام بدید ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات ثبت شده 77 دیدگاه

توضیحات دانلود نظرات اشتراک