توضیحات دانلود نظرات اشتراک
تبلیغات

کرک محصولات Jetbrains از جمله Intellij IDEA و …

کرک IntelliJ IDEA

تمامی کرک‌های مربوط به محصولات مختلف شرکت Jetbrains از جمله Intellij IDEA و PhpStorm در این بخش قرار می‌گیرند.

کرک نسخه‌های 2020

تست شده برروی PhpStorm نسخه 2020.3.3:

 1. فایل JetBrains Agent را از انتهای مطلب دانلود کرده و آن را از حالت فشرده خارج سازید.
 2. برروی فایل Block Host.cmd که داخل محتوای دانلود شده قرار دارد، راست کلیک کرده و سپس گزینه‌ی Run as administrator را انتخاب کنید.
 3. نرم افزار را اجرا کرده و موقع باز شدن پنجره‌ی License Activation، از بخش بالا گزینه‌ی Evaluate for free را انتخاب کرده و سپس برروی Evaluate کلیک کنید؛ تا نرم افزار به‌صورت 30 روز رایگان برایتان فعال گردد.
 4. اگر وارد برنامه نشدید، برروی Continue کلیک کنید.
 5. پس از اجرای نرم افزار، فایل jetbrains-agent.jar را که در پوشه‌ی jar قرار دارد، به داخل آن درگ کنید.
 6. پنجره‌ی IDE and Plugin Update نمایش داده خواهد شد؛ برروی Restart کلیک کنید.
 7. در پنجره‌ی JetbrainsAgent Helper که باز می‌شود، License by را برروی Activation code قرار داده و سپس برروی دکمه‌ی Install کلیک کنید.
 8. برروی Yes کلیک کنید.
 9. در پنجره‌ی License Activation، مقدار گزینه‌ی Get license from را برروی Activation code قرار دهید.
 10. یکی از کدهای فعال‌ساز را از باکس زیر کپی کرده و در کادر Activation code وارد کنید.
  کد زیر تا Jaunary 3 2021 فعال است:
  QYYBAC9D3J-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJRWVlCQUM5RDNKIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoi6LaF57qnIOeoi+W6j+WRmCIsImFzc2lnbmVlTmFtZSI6IiIsImFzc2lnbmVlRW1haWwiOiIiLCJsaWNlbnNlUmVzdHJpY3Rpb24iOiIiLCJjaGVja0NvbmN1cnJlbnRVc2UiOmZhbHNlLCJwcm9kdWN0cyI6W3siY29kZSI6IklJIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAyMC0wMS0wNCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wMS0wMyJ9LHsiY29kZSI6IkFDIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAyMC0wMS0wNCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wMS0wMyJ9LHsiY29kZSI6IkRQTiIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMjAtMDEtMDQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDEtMDMifSx7ImNvZGUiOiJQUyIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMjAtMDEtMDQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDEtMDMifSx7ImNvZGUiOiJHTyIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMjAtMDEtMDQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDEtMDMifSx7ImNvZGUiOiJETSIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMjAtMDEtMDQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDEtMDMifSx7ImNvZGUiOiJDTCIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMjAtMDEtMDQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDEtMDMifSx7ImNvZGUiOiJSUzAiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiUkMiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiUkQiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiUEMiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiUk0iLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiV1MiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiREIiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiREMiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiUlNVIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAyMC0wMS0wNCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wMS0wMyJ9XSwiaGFzaCI6IjE2MDgwOTA5LzAiLCJncmFjZVBlcmlvZERheXMiOjcsImF1dG9Qcm9sb25nYXRlZCI6ZmFsc2UsImlzQXV0b1Byb2xvbmdhdGVkIjpmYWxzZX0=-I7c5mu4hUCMxcldrwZEJMaT+qkrzrF1bjJi0i5QHcrRxk2LO0jqzUe2fBOUR4L+x+7n6kCwAoBBODm9wXst8dWLXdq179EtjU3rfJENr1wXGgtef//FNow+Id5iRufJ4W+p+3s5959GSFibl35YtbELELuCUH2IbCRly0PUBjitgA0r2y+9jV5YD/dmrd/p4C87MccC74NxtQfRdeUEGx87vnhsqTFH/sP4C2VljSo/F/Ft9JqsSlGfwSKjzU8BreYt1QleosdMnMK7a+fkfxh7n5zg4DskdVlNbfe6jvYgMVE16DMXd6F1Zhwq+lrmewJA2jPToc+H5304rcJfa9w==-MIIElTCCAn2gAwIBAgIBCTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE4MTEwMTEyMjk0NloXDTIwMTEwMjEyMjk0NlowaDELMAkGA1UEBhMCQ1oxDjAMBgNVBAgMBU51c2xlMQ8wDQYDVQQHDAZQcmFndWUxGTAXBgNVBAoMEEpldEJyYWlucyBzLnIuby4xHTAbBgNVBAMMFHByb2QzeS1mcm9tLTIwMTgxMTAxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq+zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5+07B8VEaIu7c3E1N+e1doC6wht4I4+IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU+Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1+I4ZI+FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAF8uc+YJOHHwOFcPzmbjcxNDuGoOUIP+2h1R75Lecswb7ru2LWWSUMtXVKQzChLNPn/72W0k+oI056tgiwuG7M49LXp4zQVlQnFmWU1wwGvVhq5R63Rpjx1zjGUhcXgayu7+9zMUW596Lbomsg8qVve6euqsrFicYkIIuUu4zYPndJwfe0YkS5nY72SHnNdbPhEnN8wcB2Kz+OIG0lih3yz5EqFhld03bGp222ZQCIghCTVL6QBNadGsiN/lWLl4JdR3lJkZzlpFdiHijoVRdWeSWqM4y0t23c92HXKrgppoSV18XMxrWVdoSM3nuMHwxGhFyde05OdDtLpCv+jlWf5REAHHA201pAU6bJSZINyHDUTB+Beo28rRXSwSh3OUIvYwKNVeoBY+KwOJ7WnuTCUq1meE6GkKc4D/cXmgpOyW/1SmBz3XjVIi/zprZ0zf3qH5mkphtg6ksjKgKjmx1cXfZAAX6wcDBNaCL+Ortep1Dh8xDUbqbBVNBL4jbiL3i3xsfNiyJgaZ5sX7i8tmStEpLbPwvHcByuf59qJhV/bZOl8KqJBETCDJcY6O2aqhTUy+9x93ThKs1GKrRPePrWPluud7ttlgtRveit/pcBrnQcXOl1rHq7ByB8CFAxNotRUYL9IF5n3wJOgkPojMy6jetQA5Ogc8Sm7RG6vg1yow==
  کد زیر تا January 4, 2021 فعال است:
  QYYBAC9D3J-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJRWVlCQUM5RDNKIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoi6LaF57qnIOeoi+W6j+WRmCIsImFzc2lnbmVlTmFtZSI6IiIsImFzc2lnbmVlRW1haWwiOiIiLCJsaWNlbnNlUmVzdHJpY3Rpb24iOiIiLCJjaGVja0NvbmN1cnJlbnRVc2UiOmZhbHNlLCJwcm9kdWN0cyI6W3siY29kZSI6IklJIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAyMC0wMS0wNCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wMS0wMyJ9LHsiY29kZSI6IkFDIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAyMC0wMS0wNCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wMS0wMyJ9LHsiY29kZSI6IkRQTiIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMjAtMDEtMDQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDEtMDMifSx7ImNvZGUiOiJQUyIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMjAtMDEtMDQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDEtMDMifSx7ImNvZGUiOiJHTyIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMjAtMDEtMDQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDEtMDMifSx7ImNvZGUiOiJETSIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMjAtMDEtMDQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDEtMDMifSx7ImNvZGUiOiJDTCIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMjAtMDEtMDQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMDEtMDMifSx7ImNvZGUiOiJSUzAiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiUkMiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiUkQiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiUEMiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiUk0iLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiV1MiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiREIiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiREMiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDIwLTAxLTA0IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTAxLTAzIn0seyJjb2RlIjoiUlNVIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAyMC0wMS0wNCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0wMS0wMyJ9XSwiaGFzaCI6IjE2MDgwOTA5LzAiLCJncmFjZVBlcmlvZERheXMiOjcsImF1dG9Qcm9sb25nYXRlZCI6ZmFsc2UsImlzQXV0b1Byb2xvbmdhdGVkIjpmYWxzZX0=-I7c5mu4hUCMxcldrwZEJMaT+qkrzrF1bjJi0i5QHcrRxk2LO0jqzUe2fBOUR4L+x+7n6kCwAoBBODm9wXst8dWLXdq179EtjU3rfJENr1wXGgtef//FNow+Id5iRufJ4W+p+3s5959GSFibl35YtbELELuCUH2IbCRly0PUBjitgA0r2y+9jV5YD/dmrd/p4C87MccC74NxtQfRdeUEGx87vnhsqTFH/sP4C2VljSo/F/Ft9JqsSlGfwSKjzU8BreYt1QleosdMnMK7a+fkfxh7n5zg4DskdVlNbfe6jvYgMVE16DMXd6F1Zhwq+lrmewJA2jPToc+H5304rcJfa9w==-MIIElTCCAn2gAwIBAgIBCTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE4MTEwMTEyMjk0NloXDTIwMTEwMjEyMjk0NlowaDELMAkGA1UEBhMCQ1oxDjAMBgNVBAgMBU51c2xlMQ8wDQYDVQQHDAZQcmFndWUxGTAXBgNVBAoMEEpldEJyYWlucyBzLnIuby4xHTAbBgNVBAMMFHByb2QzeS1mcm9tLTIwMTgxMTAxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq+zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5+07B8VEaIu7c3E1N+e1doC6wht4I4+IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU+Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1+I4ZI+FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAF8uc+YJOHHwOFcPzmbjcxNDuGoOUIP+2h1R75Lecswb7ru2LWWSUMtXVKQzChLNPn/72W0k+oI056tgiwuG7M49LXp4zQVlQnFmWU1wwGvVhq5R63Rpjx1zjGUhcXgayu7+9zMUW596Lbomsg8qVve6euqsrFicYkIIuUu4zYPndJwfe0YkS5nY72SHnNdbPhEnN8wcB2Kz+OIG0lih3yz5EqFhld03bGp222ZQCIghCTVL6QBNadGsiN/lWLl4JdR3lJkZzlpFdiHijoVRdWeSWqM4y0t23c92HXKrgppoSV18XMxrWVdoSM3nuMHwxGhFyde05OdDtLpCv+jlWf5REAHHA201pAU6bJSZINyHDUTB+Beo28rRXSwSh3OUIvYwKNVeoBY+KwOJ7WnuTCUq1meE6GkKc4D/cXmgpOyW/1SmBz3XjVIi/zprZ0zf3qH5mkphtg6ksjKgKjmx1cXfZAAX6wcDBNaCL+Ortep1Dh8xDUbqbBVNBL4jbiL3i3xsfNiyJgaZ5sX7i8tmStEpLbPwvHcByuf59qJhV/bZOl8KqJBETCDJcY6O2aqhTUy+9x93ThKs1GKrRPePrWPluud7ttlgtRveit/pcBrnQcXOl1rHq7ByB8CFAxNotRUYL9IF5n3wJOgkPojMy6jetQA5Ogc8Sm7RG6vg1yow==
 11. در نهایت نیز اگر خطایی ظاهر نشد، برروی دکمه‌ی Activate کلیک کنید.
 12. لایسنس در قسمت بالای پنجره ظاهر خواهد شد. می‌توانید برروی Close کلیک کنید.
 13. نرم افزار را بسته و مجدد اجرا کنید.

پوشه‌ی reset_eval شامل دو فایل جهت ریست کردن 30 روز استفاده‌ی رایگان است. برای ویندوز، فایل reset_jetbrains_eval_windows.vbs را اجرا کرده و برای لینوکس نیز از فایل reset_jetbrains_eval_mac_linux.sh استفاده کنید.

کرک نسخه‌های 2019 و 2018

 1. ابتدا فایل را از انتهای مطلب دانلود کرده و آن را از حالت فشرده خارج سازید.
 2. فایل FuLLKade.jar را به پوشه‌ی bin در مسیر نصب نرم‌افزار انتقال دهید.
 3. در همان پوشه‌ی bin، فایلی با فرمت vmoptions وجود دارد (ممکن است دو فایل با این فرمت وجود داشته باشد). آنها را به حالت ویرایش دربیاورید (مثلا با Notepad).
 4. خط زیر را به انتهای آنها اضافه کنید:
 5. فایلها را ذخیره کنید.
 6. فایل Block Host را در حالت Run as administrator اجرا کنید. (روی فایل راست کلیک کرده و این گزینه را بزنید)
 7. برنامه را اجرا کرده و کد داخل فایل ACTIVATION_CODE.txt را در بخش Activation code وارد کنید.
 8. اگر کد بالا جواب نداد، از کد زیر استفاده کنید:

سریال نامبر مخصوص IntelliJ IDEA 14.x

این یوزر نیم و سریال مخصوص ورژن‌های 14 می‌باشد:

کرک های IntelliJ IDEA

کانال تلگرام فول کده
کرک محصولات شرکت IntelliJ، کرک اینتلیج آی دی آ، کرک اینتلیج آیدا، آموزش کرک Intellij IDEA، آموزش کرک PhpStorm، آموزش کرک PyCharm، آموزش کرک Jetbrains 2020
تبلیغات

درباره نویسنده

هادی اکبرزاده

[ مدیر فول کده ]

علاقه‌مند به اشتراک‌گذاری اطلاعات در هر زمینه‌ای
برنامه‌نویس فول استک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات ثبت شده 67 دیدگاه

  1. z کاربر مهمان گفت:

   سلام میشه لطفا کرک نسخه 2018.3.4 رو هم بگذارید؟؟

   10
   1. رضا عبدالهی مدیر سایت گفت:

    سلام، اضافه شد، میتونید دانلود کنید.

    1. z کاربر مهمان گفت:

     خیلی ممنون لطف کردید واقعا
     میشه لطفا آموزش کرک این نسخه رو هم اضافه کنید؟

     10
     1. رضا عبدالهی مدیر سایت گفت:

      خواهش میکنم، طبق آموزش کرک نسخه 2019 به پایین انجام بدید

  2. mb کاربر مهمان گفت:

   سلام
   لازمه تنظیمات پروکسی هم انجام بدیم؟
   بعد از name & key میخواد!
   اگر بله! پس بفرمایید چطوری؟!
   چرا همیشه ادا در میاره این برنامه

   00
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    سلام. متاسفانه متوجه مشکلتون نشدم!

  3. علی حسنی کاربر مهمان گفت:

   سلام
   بی زحمت نحوه کرک برای مک هم بگین

   10
  4. میلاد کاربر مهمان گفت:

   سلام من برای نسخه 2016.2 می خوام تو لیست کرک هاتون نیست می تونین کمکم کنید ؟ ممنون

   10
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    سلام. از همین نسخه جدید استفاده کنید احتمالا جواب بده

  5. سارا کاربر مهمان گفت:

   سلام , لطفا activation code رو بروز کنید , ممنون

   10
   1. رضا عبدالهی مدیر سایت گفت:

    سلام، نسخه شما چند هست؟ و کرک 2020 رو امتحان کردید؟

  6. سید علی داوودی کاربر مهمان گفت:

   سلام وقت بخیر لطفا کد جدید ورژن ۲۰۲۰ را قرار دهید باتشکر

   00
  7. پدرام کاربر مهمان گفت:

   ارور کد نامعتبر میده ، لطفا بروزرسانی کنید

   10
  8. شیدا کاربر مهمان گفت:

   سلام میشه activation code رو آپدیت کنید؟

   10
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    سلام. به روز شد تست کنید 🙂

  9. شیدا کاربر مهمان گفت:

   کد رو که زدم مینویسه تا 25 jul معتبره
   که گذشته 🤦🏻‍♀️

   00
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    مجدد تست کنید. 🙂
    اگه اوکی نشد اطلاع بدید تا چند تا کد مختلف قرار بدم.

  10. شیدا کاربر مهمان گفت:

   ok nashod
   ))))))))))’:

   00
  11. meysiolio کاربر مهمان گفت:

   کد فعالسازی valid نیست. اگه ممکنه نسخه جدیدتر بذارید

   10
  12. Hermit کاربر مهمان گفت:

   کد رو لطفا به روز کنید.

   11
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    یه کد جدید قرار دادیم تست کنید.

  13. آیدین کاربر مهمان گفت:

   چرا برای activation key نسخه 2019 هردوتاش رو میزنه فرمتش غیرمجازه و قبول نمیکنه؟

   00
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    کرک 2020 رو روی 2019 تست کردین؟

    1. آیدین کاربر مهمان گفت:

     خیر کرک 2019 رو روی نسخه 2019

     00
     1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

      نسخه 2019 قدیمیه و متاسفانه بهش دسترسی ندارم و همین چیزی که بالا قرار دادم آخرین مورد تست شده هستش
      از 2020 استفاده کنید

  14. یکی از همه کاربر مهمان گفت:

   کرک از کار افتاده

   00
   1. هادی اکبرزاده مدیر سایت گفت:

    سلام. کرک 2020 مشکلی نداره و تست شده.