تابع str_replace در PHP – جایگذاری رشته

تابع str_replace در PHP
جایگزاری یک عبارت، با یک عبارت دیگر


تابع str_replace که مربوط به رشته‌ها می‌باشد، یک رشته را با یک رشته‌ی دیگر در یک متن یا عبارت جایگزاری می‌کند.

راهنما

سینتکس و ساختار تابع:

str_replace ( mixed $search , mixed $replace , mixed $subject [, int &$count ] ) : mixed

ورودی‌ها:

 • search (از نوع string یا array): متن یا متن‌هایی که می‌خواهیم در متن به دنبال آنها بگردیم تا با چیز دیگری جایگزینشان کنیم.
 • replace (از نوع mixed): متن یا متن‌هایی که می‌خواهیم با search های پیدا شده جیاگزین شوند.
 • subject (از نوع‌های مختلف مثل int): متن اصلی که می‌خواهیم این کار را برروی آن انجام دهیم.
 • count (از نوع int) (اختیاری): یک متغیر مرجع که به داخل تابع ارسال شده و تعداد جایگزاری‌ها را در خود نگه میدارد! یعنی اگر بخواهیم بفهمیم چه تعداد جایگزاری رخ داده و صورت گرفته است.

خروجی: (از نوع string یا array): متنی می‌باشد که تغییر یافته است.

مثال‌ها

مثال 1:

 1. به دنبال عبارت %body% در متن <body text=’%body%’> گشته و سپس آن را به black تغییر می‌دهیم.
 2. مجموعه حروفی را داخل یک آرایه قرار داده و آنها را از یک متنی حذف می‌کنیم.
 3. آرایه‌ای از متون را با آرایه‌ای از متون دیگر به صورت متناظر در یک متنی جایگزاری می‌کنیم.
 4. تعداد جایگزاری‌ها  را به دست می‌آوریم.
<?php

// 1
$bodytag = str_replace("%body%", "black", "<body text='%body%'>");
// خروجی: <body text='black'>

// 2
$vowels = array("a", "e", "i", "o", "u", "A", "E", "I", "O", "U");
$onlyconsonants = str_replace($vowels, "", "Hello World of PHP");
// خروجی: Hll Wrld f PHP

// 3
$phrase = "You should eat fruits, vegetables, and fiber every day.";
$healthy = array("fruits", "vegetables", "fiber");
$yummy  = array("pizza", "beer", "ice cream");
$newphrase = str_replace($healthy, $yummy, $phrase);
// خروجی: You should eat pizza, beer, and ice cream every day

// 4
$str = str_replace("ll", "", "good golly miss molly!", $count);
echo $count;
// خروجی: 2

?>

مثال 2:

<?php

// Order of replacement
$str   = "Line 1\nLine 2\rLine 3\r\nLine 4\n";
$order  = array("\r\n", "\n", "\r");
$replace = '<br />';

// Processes \r\n's first so they aren't converted twice.
$newstr = str_replace($order, $replace, $str);

// Outputs F because A is replaced with B, then B is replaced with C, and so on...
// Finally E is replaced with F, because of left to right replacements.
$search = array('A', 'B', 'C', 'D', 'E');
$replace = array('B', 'C', 'D', 'E', 'F');
$subject = 'A';
echo str_replace($search, $replace, $subject);

// Outputs: apearpearle pear
// For the same reason mentioned above
$letters = array('a', 'p');
$fruit  = array('apple', 'pear');
$text  = 'a p';
$output = str_replace($letters, $fruit, $text);
echo $output;
?>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

cp-codfk

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه

توضیحات پیشنهادی نظرات اشتراک